ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, σκαλωσιές, δρόμοι κ.λ.π.)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση από το Γραφείο 8
  2. Ανάλογα με την περίπτωση:
    • άδεια οικοδομής
    • άδεια κατεδάφισης
    • άδεια εκσκαφής