ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
  3. Ακριβή στοιχεία για τη διακοπή κυκλοφορίας (ημέρα, ώρες, τμήμα της οδού)
  4. Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών:
    • άδεια οικοδομής
    • άδεια κατεδάφισης
    • άδεια εκσκαφής