ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ)

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το κατ/μα, όπου θα προσδιορίζεται η χρήση του μισθίου, θα είναι επικυρωμένο και θεωρημένο από την Εφορία.
 3. Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, επικυρωμένη.
 4. Τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος, από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Υπομηχανικό, κλίμακας 1:50. Σ’ αυτά να απεικονίζονται όλοι οι χώροι του κατ/τος, ο προορισμός του κάθε χώρου όπως π.χ. χώρος πελατών, πίστα, μπαρ, κουζίνα κ.λπ, οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, οι διαστάσεις αυτών, το εμβαδό και το ωφέλιμο εμβαδόν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον συντάξαντα μηχανικό (θεωρημένα από την Πολεοδομία του Δήμου Βόλου).
 5. Τέσσερα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά) στα οποία να φαίνεται η θέση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το κατ/μα σε σχέση με τις γύρω οικοδομές, οδούς κ.λπ.
 6. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πελατών σε αναλογία 1:6 που θα  απεικονίζεται σχετικό διάγραμμα μηχανικού σε τέσσερα αντίτυπα, στο οποίο θα φαίνονται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο καθώς και η απόσταση από το κατάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 100 μ.
 7. Τίτλο κυριότητας του χώρου στάθμευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 8. Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εσωτερικών ανοικτών εξωστών, (πατάρια), ως έχουν σήμερα, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για κέντρο διασκέδασης και είναι χώροι κυρίας χρήσης.
 9. Τεχνικές εκθέσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, εις διπλούν, συνοδευόμενες με τα αντίστοιχα δύο (2) σχεδιαγράμματα: α) Ύδρευσης, β) Αποχέτευσης, γ) Πυροπροστασίας, δ) Ηλεκτρικών, ε) Εξαερισμού, στ) Κλιματισμού και ζ) Ηχομόνωσης, (η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου και συνοδευόμενη με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας).
 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει την Ηλεκτρολογική μελέτη, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού που έχει συντάξει τη μελέτη αερισμού, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση αερισμού του κατ/τος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής και της Επιστήμης για τον πλήρη αερισμό του χώρου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599.86 του Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει τη Μελέτη κλιματισμού, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 13. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού-Μηχανικού που έκανε τη μελέτη ηχομόνωσης, από την οποία να προκύπτει ότι η ηχομόνωση προσφέρει πλήρη ηχοαπομονωτική ικανότητα και ότι λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσως των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 14. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί δεξαμενή υγραερίου 100 λίτρων και άνω να ζητάτε πληροφορίες από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
 15. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του κατ/τος από την οποία να φαίνεται αν το κατ/μα θα λειτουργεί κατά την θερινή ή χειμερινή περίοδο ή κατά τη διάρκεια όλου του έτους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 16. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: 
  • Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70 και Π.Δ. 118/2006). 
  • Στις εγκαταστάσεις που ιδρύονται στο δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων νομίμως υφισταμένου οικισμού, χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (άρθρο 39 παρ. 10 ΒΔ 465/70, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006).
 17. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 18. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 19. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: « Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα …… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ. 180/79, όπως αυτό ισχύει.
 20. Για Εταιρεία:
  • Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για τις ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο, και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
  • Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. – Ε.Π.Ε. των μελών του Δ.Σ.
  • Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο) του εκπροσώπου και των μελών εφόσον εργάζονται στο κατ/μα.
  • Ποινικό μητρώο, όπως την περίπτωση 18. (Των μελών του Δ.Σ., Του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των ομόρρυθμων εταίρων όταν πρόκειται γι Ο.Ε. ή Ε.Ε. Τα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., και για τις προσωπικές εταιρείες των μελών της.
 21. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας του ενδιαφερομένου και στις εταιρείες του εκπροσώπου. (Εκδίδεται από το Δημοτολόγιο). 
 22. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες (του ενδιαφερομένου)
 23. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. 
 24. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο 4 του Δήμου Βόλου
 25. Φύλλο ελέγχου θορύβου από τη Δ/νση Υγιεινής
 26. Άδεια Α.Ε.Π.Ι. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.), ή ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ), Σαπφούς αρ.10, Αθήνα, τηλ. 210 3215278

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελλο με πτερύγια.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Αν το κέντρο διασκέδασης ιδρύεται σε υπαίθριο χώρο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.3 (ε) της Α1β/8577/83 Υ.Δ. και το άρθρο 6 παρ.1 εδ. α της Α5/3010/85 Υ.Δ., ότι απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ιερό ναό, νοσοκομείο, σχολείο κ.λπ.
 2. Αν το κατ/μα θα λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται άδεια είναι:

 1. Στους αλλοδαπούς
 2. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους.
 3. Σε όσους έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή τελούντος υπό Δικαστική απαγόρευση ή Δικαστική αντίληψη.
 4. Σε κρινόμενους ως επικινδύνους για την Δημόσια Τάξη και ασφάλεια κατά την αιτιολογημένη γνώμη της χορηγούσης την άδεια Αρχής.
 5. Στους καταδικασθέντες τελεσιδίκως για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο με αρ. 19 δικαιολογητικό.
 6. Στα κατ/τα που έχουν καλύψει παράνομα τους ελεύθερους χώρους του, (πρασιές, αυλές κ.λπ.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με  την παραλαβή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υποχρεούται να εφοδιαστεί με ένα βιβλίο 100 φύλλων, σταχωμένο, ριγέ, μεγέθους Α4 και αριθμημένο (από τον ενδιαφερόμενο) από το 1 μέχρι το 100. Η μη τήρηση του Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση σύμφωνα με τον Ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος).