ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μαρία Κοντού
Ταχ. Δ/νση:
 Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)
Τηλέφωνο: 2421097669
E-Mail: m.kontou@volos-city.gr 

 

1.Τμήμα Τουρισμού
Προϊστάμενος : Γεώργιος Παπαμακάριος

Διεύθυνση : κτίριο Βόλος INFO -  Γρ.Λαμπράκη με Σέκερη
Τηλ.: 24210 30930 και 24210 30940
E-mail: infovolos@gmail.com

2. Τμήμα Εμπορίου
Προϊσταμένη :
  Μαρία Κοντού
Διεύθυνση : Τοπάλη 12 με Δημητριάδος – κτίριο Σκενδεράνη – ΤΚ 38221  – Βόλος
Τηλ.: 24210-97654, 24210 97650, 24210 97665
E-mail: m.kontou@volos-city.gr  

3. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Προϊστάμενος 
: Αντωνιάδης Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση
: Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)
Τηλέφωνο: 2421097668
E-Mail: d.antoniadis@volos-city.gr 

4. Τμήμα Αλιείας
Προϊστάμενος : Πετρόπουλος Αναστάσιος
Ταχ. Δ/νση:
 Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)
Τηλέφωνο: 2421097667
E-Mail: 
a.petropoulos@volos-city.gr 

 

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών των ακτών, της παρακολούθησης, αδειοδότησης και εποπτείας των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή και έχει περιορισμένες αρμοδιότητες σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης αυτής δίνοντας προς αυτές τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές. Υπό την ενιαία δε διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτού ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπηρεσιών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η ανωτέρω αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

  • Τμήμα Εμπορίου

  • Τμήμα Τουρισμού
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Τμήμα Αλιείας

 

Τμήμα Εμπορίου

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εμπορίου είναι : Διαγραφές, Ανανεώσεις, μεταβιβάσεις  αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Νέες άδειες, ανανεώσεις διαγραφές παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Νέες άδειες , ανανεώσεις παραγωγών πωλητών Βιολογικών αγορών. Χορηγήσεις νέων αδειών - ανανεώσεις στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου-διαγραφές υπαίθριου εμπορίου. Ετήσιες βεβαιώσεις δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. Αδειες συμμετοχής σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις- παζάρια.

Ηλεκτρονική αποτύπωση και καταγραφή λαϊκών αγορών, καθημερινός έλεγχος και παρακολούθηση. Καταχώρηση στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα περιφερειακής αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) στοιχείων των αδειών.

Ανάληψη των  αρμοδιοτήτων χορήγησης - ανανέωσης αδειών υπαίθριου(πλανόδιο-στάσιμο) παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων και ταυτόχρονη μεταφορά σχετικού αρχείου

Χορηγήσεις αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων- Χορηγήσεις αδειών - γνωστοποιήσεις λειτουργίας ΚΥΕ. Αναγγελίες άσκησης επαγγέλματος κομμωτών- τεχνιτών νυχιών.

Εισηγήσεις για ανάκληση αδειών - αφαίρεση αδειών λειτουργίας μουσικής. Προσωρινές αφαιρέσεις αδειών - προσωρινές διακοπές λειτουργίας ΚΥΕ- Κυρώσεις σε ΚΥΕ σύμφωνα με τον Ν.4442/2016.

Χορήγηση αδειών διενέργειας διαφημίσεων σε αστικά-υπεραστικά λεωφορεία των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου Ν.2963/2001.

Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.

Διαπιστωτικές πράξεις εκμίσθωσης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Καταργήσεις θέσεων περιπτέρων-Ανακλήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων τα οποία συνεχίζουν την λειτουργία τους έως την λήξη της επαγγελματικής μίσθωσης.

Τμήμα Τουρισμού

Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).

Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων και παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.

Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).

Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους ΟΤΑ του προορισμού καθώς και με τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού προκειμένου να αναπτυχθούν κοινές δράσεις τουριστικής προβολής.

Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής, όπως γραφείου πληροφόρησης επισκεπτών ( VOLOS INFO ) και λοιπών σημείων πληροφόρησης.

Μεριμνά για την οργάνωση, εξοπλισμό και συντήρηση των ακτών κολύμβησης και την τήρηση όλων των διαδικασιών και ενεργειών για την απονομή των γαλάζιων σημαιών.

Αναφορά σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συνδέσμους:

http://volosinfo.gr/

https://www.facebook.com/VolosInfoCentre/

https://www.instagram.com/volospeliongreece/

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Έκδοση βεβαιώσεων (αγροτικές άδειες στρατευμένων, απόσταξης στεμφύλων, μετακίνησης κτηνοτρόφων, )

Τήρηση διαδικασίας επιβολής ή μη των διοικητικών προστίμων για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Συμμετοχή στη διαδικασία ολοκλήρωσης για την είσπραξη δικαιωμάτων βοσκής.

Θεωρήσεις μεταβιβάσεων μελισσοσμηνών.

Έκδοση δελτίων τύπου όταν χρειάστηκε για διάφορα ζητήματα (ζημιές στις καλλιέργειες & διαδικασία ΕΛΓΑ, προγράμματα νέων αγροτών και βιολογικών καλλιεργειών, κ.λ.π.)

Αποστολή ανακοινώσεων στις δημοτικές ενότητες για κάθε αγροτικού ενδιαφέροντος ζητήματα προς γνώση των δημοτών.

Ενημέρωση Δημοτικών Ενοτήτων για πρόγραμμα δακοκτονίας κάθε περιοχής.

Το Τμήμα Αλιείας δεν ασκεί καμιά αρμοδιότητα διότι δεν έχουν μεταφερθεί από την Περιφέρεια όπως προέβλεπε αρχικά ο Καλλικράτης