ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διευθυντής

2421350126

Τμήμα Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων

2421350199, 2421350241

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

2421350108-15

Λογιστηρίου

2421350137-40, 42, 50185

Μισθοδοσίας

2421350141, 143, 145

Ταμείου

2421350154-61

Προμηθειών

2421350101-6

Αδειών Καταστημάτων

2421350116, 17, 18, 19, 20

Λαϊκών Αγορών

2421350165, 2421350203

Υπηρεσία Σφαγίων

2421063825

 

2421065335

Νεκροταφείου

2421095720

 

Αρμοδιότητες επικοινωνίας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς και για τη λειτουργική σύνδεση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων με το Δήμο. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Δ/νσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων στις επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Ο Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, δίνοντας προς αυτές τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές. Υπό την ενιαία δε διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχό του ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπηρεσιών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού.

  • Εποπτεύει την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, παρακολουθεί την πορεία της εκτελέσεως αυτού και υποδεικνύει, όταν παρίσταται ανάγκη, τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την εξασφάλιση των εσόδων ή τη συγκράτηση των δαπανών.
  • Διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/ίσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
  • Μεριμνά για την κατάρτιση των κανονισμών επιβολής, βεβαιώσεως και εισπράξεως των δικαιωμάτων αυτών.

 

Έκδοση Εγγράφων από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για έκδοση εγγράφων από την Οικονομική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε παρακάτω το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών

Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών

Έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων – Ετήσιες

Συμμετοχή σε διαγωνισμό

Eίσπραξη τελών παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών

Έκδοση αδειών για οικοδομικές υπηρεσίες – μηνιαίες

Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων