ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX (ΤONER, ΜΕΛΑΝΙΑ) 24_1_2012

Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
με ενσφράγιστες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια 1) Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών Η/Υ (τoner, μελάνια) & 2) Προμήθεια αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχ/των και fax (τoner, μελάνια ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ ( 90.280.70 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17- 2- 2012 ημέρα Παρασκευή & ώρα 11.00 π. μ ( έναρξη - παραλαβή προσφορών) έως 12.00 π. μ ( λήξη επίδοσης προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Βόλου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας Eπιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού
(διακήρυξηπερίληψη)

Κατηγορία: 
Εκτύπωση