Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΡΑΤΣΙΑ» ΑΪΔΙΝΙΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                            Βόλος  14/10/2014

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 485

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ  ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΡΑΤΣΙΑ» ΑΙΔΙΝΙΟΥ  ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΕΝΗΝΤΑ  (50) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση   του σχολικού γεωργικού αγρού στην θέση Κράτσια Αϊδινίου (έκτασης 50 στρεμμάτων).

Η  εκμίσθωση γίνεται με δημοπρασία κατά τις διατάξεις του:

α)  Π.Δ.270/81(ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)

β) άρθρου 195, του Ν. 3463/2006

και γ) με την υπ. Αριθμ. αριθμ. 78/2014 απόφαση περί  “Λήψη απόφασης εκμίσθωσης με  διενέργεια  φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την ανάδειξη μισθωτή για το σχολικό γεωργικό αγρό που βρίσκεται  στην θέση Κράτσια Αϊδινίου (50 στρεμμάτων), των καθορισμός των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση   της τριμελούς επιτροπής  διενέργειας του διαγωνισμού” 

Η Δημοπρασία θα γίνει με τους παρακάτω όρους Δημοπράτησης: 

1. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στις 27/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Αρ.Ζάχου - Επτά Πλατανίων (κτίριο Μουρτζούκου με είσοδο από Αρ. Ζάχου), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 Π.Δ. 270/81. Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη θα επαναληφθεί στις 3/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

2. Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5)  χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31ης   Αυγούστου 2019.

3. Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 3.002,50€ για γεωργική εκμετάλλευση.

4. Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο, την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή ακόμα προκαταβολικά για τα πέντε χρόνια που θα παραμένει μισθωμένο.

5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

6. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

7. Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή της τυχόν βραδύτητας της κοινοποίησης.

9. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

10. Όλα τα έξοδα της παρούσης διακήρυξης, δηλαδή διάφοροι φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδες κ.λ.π. θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος οφείλει να τα καταβάλλει μόλις του ζητηθούν. Επίσης ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτών)

11. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση εις την οποία ευρίσκεται το μίσθιο, την έκταση του, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν  εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ουδέ εις την λύσιν της μισθώσεως.

12. Απαγορεύεται απόλυτα από τον μισθωτή η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακόμη δε και σιωπηρά.

13. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μόλις λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε ανάλογη αποζημίωση.

14. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ενός από τους όρους της παρούσης ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μισθωτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την μικρότερη διαφορά του νέου μισθώματος από της πρώτης δημοπρασίας.

15. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν:

α) Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού ίσου προς το 1/10 του στην παρούσα οριζόμενο ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ήτοι ΕΥΡΩ  τριακόσια κόμμα είκοσι πέντε (300,25 ευρώ). Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και τήρηση των όρων.

β) Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου (Δημοτικός εισπράκτορας) ότι δεν οφείλει κανένα ποσό στον Δήμο Βόλου, τόσο ο πλειοδότης όσο και ο εγγυητής του (και από τυχόν άλλες  εγγυήσεις). Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία αν οφείλει ποσό στον Δήμο Βόλου για οποιοδήποτε λόγο.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Βόλου. Αποκλείονται όσοι δεν είναι δημότες του Δήμου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μίσθιου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Βόλου.

            Η έλλειψη  ενός ή  περισσοτέρων  εκ των  παραπάνω  δικαιολογητικών  αποκλείει  τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής. 

Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά  και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

 

Επίσης, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής:

 

Α) όσοι  δεν είναι   αγρότες  και δημότες του Δήμου Βόλου

Σε περίπτωση που στη δημοπρασία δεν εμφανισθεί να συμμετάσχει κανένας δημότης, τότε η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, όπως αυτό αναφέρεται στο όρο 1 της παρούσας, οπότε μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή και μη δημότες αγρότες.

 

Β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Βόλου, στα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου.

16. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες,  τα όρια αυτού, να  προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

17. Απαγορεύεται στον μισθωτή να κάνει χρήση του μισθίου για άλλο σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο αυτό είναι προορισμένο, δηλαδή για γεωργική καλλιέργεια. Χρήση του μισθίου για άλλο σκοπό συνεπάγεται την αναποζημίωτη καταγγελία της μισθώσεως και καταβολή ποινικής ρήτρας 1.000,00€ κατά στρέμμα. Στη συνεχεία η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου δύναται να προβεί σε αναπλειστηριασμό σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για την τυχόν διαφορά του μισθώματος της νέας δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

18. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα όπως διακόψει την μίσθωση μέρους ή όλου του εκμισθωμένου σχολικού αυτού αγρού προ της λήξεως της μισθώσεως για λόγους εκποιήσεως ή εκτελέσεως κοινωφελούς έργου, υποχρεουμένης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  να αποζημιώσει τον ενοικιαστεί για τα έξοδα καλλιέργειας και για το απολεσθέν έσοδο του κατά το καλλιεργητικό έτος της διακοπής της μίσθωσης τα οποία θα καθορισθούν από κρατικό γεωπόνο.

19. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευτεί στην εφημερίδα  Θεσσαλία και θα αναρτηθεί ολόκληρη για ένα δεκαήμερο στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, της Σχολικής Μονάδας καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου http://www.volos.gr.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Αρ.Ζάχου - Επτά Πλατανίων  τηλ 2421028517-28518.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Εκτύπωση