ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Διακήρυξη επαναπροκήρυξης εκπόνησης μελέτης:

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου»

Προϋπολογισμού: 100.640,30 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ