ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμος Βόλου
διακηρύσσει
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου. Εκτιμώμενης αξίας 10.027,08€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση