ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΕΣ, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 18.03.2016
Αρ. Πρωτ.: 23356

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/04/2016 – ώρα 15:00 μμ

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (81.300,81€ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α.Ε. 69.7336.001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου

Χρονική διάρκεια έργου : Δεκατρείς (13) μήνες και επτά (7) ημέρες

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  18.04.2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24.03.2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτύπωση