ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΓΙΛΕΚΩΝ (ΑΜΑΝΙΚΩΝ) 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                                                      Βόλος
14/11/2012
                                                                      Αρ.Πρωτ. 123832/332


 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ   H Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια 30 γιλέκων (αμάνικων) από 100% polyester με 2 οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες, πλάτους 5 εκ. έκαστη, μεγέθους:
- 10 τεμάχια No L
- 20 τεμάχια No XL
   σύμφωνα με το ΕΝ 471, όπου στο πίσω μέρος θα αναγράφεται: "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ".
   Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 40-6061.001 έτους 2012.
   Οι προσφορές, θα υποβληθούν έως τη Δευτέρα, 19/11/2012 και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875).


 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

Εκτύπωση