ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 325 ΚΙΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                   Βόλος, 6-4-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                    Αρ. πρωτ. 29426

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, για να προβεί στη συντήρηση και επέκταση της οριζόντιας σήμανσης (πεζοδιαβάσεις, άξονες οδών κλπ) του οδικού δικτύου του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια:

325 κιλών χρώματος διαγραμμίσεων λευκό

από υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου εγγύησης 30 μηνών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423- ΕΝ 1424- ΕΝ 1436 ( που καθορίζει τις απαιτήσεις των επιδόσεων των διαγραμμίσεων, καθώς και τις παραμέτρους που τις εκφράζουν: συντελεστής φωτεινότητας, συντελεστής οπισθανάκλασης RL, παράγοντας φωτεινότητας, αντιολισθηρότητα , του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LPCP Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ.) συνοδευόμενο επίσης με πιστοποιητικό επιδόσεων δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 «Οριζόντια σήμανση οδών»

Ο χρόνος στερεοποίησης προσδιορίζεται με βάση τις γερμανικές προδιαγραφές ZTV-M02- παρ. 4.4.2 και δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 min.

Η δαπάνη του ανωτέρω υλικού δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό 70-7333.704 «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας» προϋπολογισμού έτους 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως τη Δευτέρα 11/4/2016 και ώρα 11:00 στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

Ο Αν. Διευθυντής

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

Εκτύπωση