ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13 ΤΕΜ.) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 12V, 2AH 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                                                      Βόλος
14/11/2012
                                                                      Αρ.Πρωτ. 123822/331


 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


  
   H Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια δεκατριών (13 τεμ.) μπαταριών επαναφορτιζόμενων 12V, 2Ah επικαλυμμένων με θερμοσυστελλόμενη ταινία και συνοδευόμενων με το ανάλογο φις για την προσαρμογή τους στα μηχανήματα (παρκόμετρα).
   Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των τριακοσίων ενενήντα ευρώ (390,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 40-6654.002 έτους 2012.
   Οι προσφορές, θα υποβληθούν έως τη Δευτέρα, 19/11/2012 και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356874-6).


 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

Εκτύπωση