ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τμήμα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών                                                                   

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 & Μακρυνίτσης

Πληροφορίες: Παν. Μάργαρης

Τηλέφωνο: 24213-56847

                                                                   Βόλος, 12 Φεβρουαρίου 2014

Αρ. πρωτ.   13804   

 

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου για τη σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης επιθυμεί την άμεση προμήθεια των κάτωθι εντύπων όπως περιγράφονται στη συνοδευτική τεχνική περιγραφή:

 

 

Α/Α

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΕΙΔΟΣ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 

ΔΑΠΑΝΗ

1

 

Εισιτήρια Πορτοκαλί

Τεμ

90.000,00

0,0090

810,00

Δ α π ά ν η

Δαπάνη λόγω Φ.Π.Α.

    186,30

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

996,30

 

Η δαπάνη του ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ & τριάντα λεπτών (996,30 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό 70-6613.701 «Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών» προϋπολογισμού έτους 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Τετάρτη 18/2/2015 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356847, πληροφορίες Παν. Μάργαρης).

 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός  Μηχανικός

         

 

                                                         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Σύμφωνα με το δείγμα)

        Χρώμα Πορτοκαλί

        Μορφή: Συνεχείας αναδιπλούμενο

        Διαστάσεις: 3 2/3’’ Χ 57 mm.

        Αναδίπλωση: 7 1/3’’

        Περφορέ: 5 δόντια ανά 1’’

        Χαρτί: Θερμογραφικό TOP-COATED στην εμπρός όψη με Black Barrier στην πίσω όψη, με ειδική επεξεργασία ώστε να μην παραμορφώνεται σε περιπτώσεις που η σχετική του περιβάλλοντος υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα.

        Βάρος: 75 gr/m2

        Πάχος: 84 mm

        Ταχύτητα εκτύπωσης: 200 mm ανά sec

        Brightness: Ελάχιστη 70%

        Smoothness: Ελάχιστη 500 sec

        Tensile strenght: >3,7 ΚΝ/m

        Tearing strenght : >400 mN

Το χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εκτύπωση OFFSET με ταυτόχρονο στέγνωμα μελάνης με πολυμερισμό μέσω ακτινοβολίας UV.

        Εκτύπωση: Μέθοδος Offset με στέγνωμα UV.

        Χρώματα: 2χρωμία εμπρός.

Η εκτύπωση είναι συνεχής σε όλο το μήκος του εισιτηρίου χωρίς να αφήνει  ατύπωτα κενά. (Δόντια μηχανής)

Ειδικά για το μαύρο σημάδι κοπής (Cutting mark) η πυκνομέτρηση της αμαύρωσης πρέπει να δίδει ένδειξη μεγαλύτερη από 1,3.

        Συσκευασία: Σε ειδικά χαρτοκιβώτια με ανθυγρασιακή προστασία, σε δεσμίδες των 3000 εισιτηρίων με χαρτοταινία συγκράτησης.

 

 

ΣΗΜ. Η μορφή της δεσμίδας των εισιτηρίων πρέπει να είναι συνεχής. Οποιαδήποτε διακοπή στην δεσμίδα των εισιτηρίων και συνένωση αυτής με σελοτέιπ ή άλλο συγκολλητικό μέσο θα θεωρηθεί απαράδεκτη και θα αντικαθίσταται με καινούργια δεσμίδα.

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγ. Μάργαρης

Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε


 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

 Πολιτικός  Μηχανικός

 

 

Εκτύπωση