ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Βόλος 29/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                     Αρ. Πρωτ. 133006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου προτίθεται να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά:

 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο
1 Τσιμέντο Σακί 25 Kg

100

4,00

400,00

2 Άμμος σπαστήρος Σακί 25 Kg

300

1,50

450,00

3 Χαλίκι Σακί 25 Kg

10

1,50

15,00

                                                         Συνολική τιμή

865,00

                                                         Φ.Π.Α.

198,95

1.063,95

 

   Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των χιλίων εξήντα τριών ευρώ & ενενήντα πέντε λεπτών (1.063,95 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα επιβαρύνει το έργο «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας» με ΚΑ 70-7333.704.

   Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Πέμπτη, 31/10/2013 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

 


Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

 

Εκτύπωση