ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                     Βόλος, 20-5-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ                                                                      Αρ. πρωτ. 43045

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, επιθυμεί την επείγουσα προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων, με τους ιστούς και τα υλικά σύνδεσης, προκειμένου να προβεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της θερινής περιόδου.

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει:

1. Πληροφοριακές πινακίδες, από επίπεδο φύλλο κράμματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται από ειδική ανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ & φέρει αναγραφές & σύμβολα οποιουδήποτε ύψους από ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ για τις πληροφοριακές ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) & φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού & την ημερομηνία κατασκευής.

Οι πινακίδες πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

A) πέντε (5) τεμάχια πληροφοριακές πινακίδες

Διαστάσεων 1,65μΧ1,10μ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΛΕΙΣΤΗ

από 1/6 έως 15/9

ώρες 10:00 - 22:00

Κυριακή & αργία

ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ-ΑΓΡΙΑ

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

Στην πρώτη γραμμή η γραμματοσειρά θα είναι 10 cm, και στις υπόλοιπες 7,8 cm

Β) πέντε (5) τεμάχια πληροφοριακές πινακίδες

Διαστάσεων 1,10μΧ1,10μ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΛΕΙΣΤΗ

από 1/6 έως 15/9

ώρες 10:00 - 22:00

Κυριακή & αργία

ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ-ΑΓΡΙΑ

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

Οι παραπάνω πινακίδες θα είναι με λευκό φόντο τύπου ΙΙ, μαύρο περίγραμμα & και μαύρα γράμματα.

Γ) Πληροφοριακές κατευθυντήριες πινακίδες με την αναγραφή διάφορων τοπωνυμιών (Π-8γ)

Συνολικά 30 Μ2

2. είκοσι πέντε (25) τεμάχια ιστών 3μετρων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, διαμέτρου 2΄΄ για τη στήριξη των ανωτέρω πινακίδων, με τα υλικά στήριξης τους και την κατάλληλη διάταξη πάκτωσης

Προμέτρηση-Προϋπολογισμός

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Συνολική δαπάνη €

1

Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών

Α. Πληροφοριακές πινακίδες

Μ2

30

Β. Μεταλλικοί ιστοί 3μετροι

τεμ

25

Σύνολο

3.200,00

ΦΠΑ 23%

736,00

Συνολική δαπάνη

3.936,00

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι πινακίδες Α & Β της 1ης παραγράφου πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό στην Υπηρεσία μας.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω υλικού δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (3.936,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό 70-7333.704 «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας» προϋπολογισμού έτους 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως τη Δευτέρα 23/5/2016 και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

Ο Αν. Διευθυντής

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

Εκτύπωση