Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ATV

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Βόλος,  7 -  7 - 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                        Αριθ.Πρωτ :  5113       

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                           

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ                  

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ)

Πληρ: Μ. Κυριακίδου

Τηλ: 24213 56862

Φαξ: 24210 23492

E-mail: m.kyriakidou@volos.gr

 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ζητούνται κλειστές προσφορές για την προμήθεια ενός (1) τετράτροχου οχήματος (τύπου ATV), με τα κάτωθι χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών:

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Βόλου με την παρούσα μελέτη πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός καινούριου και αμεταχείριστου τετράτροχου οχήματος 50cc τύπου ATV (All-terain vehicle) για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, εξυπηρετώντας ιδιαίτερα την κίνηση μέσα στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου και Νέας Ιωνίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (2.830,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το παραπάνω ποσό είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 40-7132.001 «Προμήθεια τετράτροχου οχήματος ( τύπου ATV του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως με απόφαση του Δημάρχου.

 

2. Ενδεικτικος Προϋπολογισμός

Η προμήθεια αφορά την αγορά ενός καινούριου και αμεταχείριστου τετράτροχου οχήματος 50cc τύπου ATV (All-terain vehicle).

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(σε Ευρώ)

1

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 50cc
ΤΥΠΟΥ ATV

1

2.300,81

2.300,81

ΣΥΝΟΛΟ

2.300,81

Φ.Π.Α. 23%

529,19

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

2.830,00

 

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το υπό προμήθεια τετράτροχο όχημα 50cc (τύπου All-Terrain Vehicle) θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, στιβαρής κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. Θα είναι κατάλληλο και για απαιτήσεις κίνησης σε δύσβατες περιοχές και παραλίες.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

Κινητήρας

Ο βενζινοκίνητος κινητήρας του ATV θα είναι κυβισμού 50cc, δύο (2) χρόνων και αερόψυκτος. Η ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 3kW στις 6.000 rpm, ενώ η ροπή του θα είναι τουλάχιστον 4,95Νm στις 5.750 rpm. Θα φέρει ηλεκτρονική ανάφλεξη CDI και η εκκίνησή του θα γίνεται με μίζα και μανιβέλα. Τέλος το ρεζερβουάρ βενζίνης θα είναι τουλάχιστον 8 lt.

Μετάδοση κίνησης

Η μετάδοση της κίνησης θα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη με ιμάντα και αλυσίδα. Ο συμπλέκτης θα είναι αυτόματος φυγοκεντρικός.

Πλαίσιο

Ο τύπος του πλαισίου θα είναι ατσάλινος σωληνωτός, ενδεικτικών διαστάσεων σε mm Μήκος/Πλάτος/Ύψος: 1780/980/1040 ενώ το μεταξόνιο θα είναι περίπου 1.100mm

Το βάρος δε του οχήματος χωρίς αναβάτη και φορτίο θα είναι περίπου στα 150 kg.

Αναρτήσεις

Ο τύπος των αναρτήσεων θα είναι εμπρός με δύο (2) υδραυλικά αμορτισέρ και πίσω με μονό υδραυλικό αμορτισέρ.

Πέδηση

Ο τύπος φρένων θα είναι ενδεικτικά:

Εμπρός ταμπούρα και πίσω οπωσδήποτε δισκόφρενο.

Τα ελαστικά θα είναι διαστάσεων:

Εμπρός 21Χ7-10 και πίσω 22Χ10-10

 

Γ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στον βασικό εξοπλισμό του υπό προμήθεια οχήματος θα συμπεριλαμβάνονται:

 • Καντράν πολλαπλών ενδείξεων
 • Ρολόι
 • Προβολείς αλογόνου
 • Χειρόφρενα
 • Όπισθεν πορεία
 • Σχάρες

Δ. ΧΡΩΜΑ

Το χρώμα του υπό προμήθεια οχήματος θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.

 

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά ενός τετράτροχου οχήματος 50cc τύπου ATV, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 • Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 • Το Ν. 2286/95 ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Το Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Τις διατάξεις  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 40-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια τετράτροχου οχήματος (τύπου ATV)» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 με συνολικό ποσό 2.830,00€.

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

α) Τεχνική Έκθεση

β) Τεχνικές Προδιαγραφές

γ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

δ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 5

Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή, μετά την υπογραφή της σύμβασης, από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας  είναι υποχρεωμένος να προσέλθει το αργότερο μέσα σε

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης κατακύρωσης για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7 άρθρο της παρούσας εγγύησης για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 7

Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή - Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά τη παραλαβή του είδους και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων. Το όχημα θα καλύπτεται από γραπτή Εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, καθώς επίσης και από εγγύηση εύρεσης ανταλλακτικών για την συντήρηση του, τουλάχιστον για μία πενταετία.

Άρθρο 8

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33 άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35 άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

Εφ’ όσον το προς προμήθεια  είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9

Φόροι - τέλη – κρατήσεις – έκδοση άδειας κυκλοφορίας

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν εκτός από το Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. Στις υποχρεώσεις του είναι επίσης και η έκδοση της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, της οποία και τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 10
Χρόνος, χώρος και τρόπος παράδοσης
Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί στο δημοτικό Κτίριο Σπίρερ, μέσα σε εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 11

Παραλαβή των ειδών

Η παραλαβή των ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου του άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, παρουσία ή μη του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος  δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου στο Τμήμα Προμηθειών έως    14 / 7 / 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης
 ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Εκτύπωση