ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Βόλος 19/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 82714

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Τοπάλη 12

Πληρ.: Κων/νος Τσουράπας

Τηλ.: 24213 53271

FAX: 24213-53272

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί φυτά για τη Δ.Ε. Αγριάς σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Α/Α

Είδος

Μπάλα χώματος

(lit)

Ύψος Φυτού (εκ)

Χαρακτηριστικά

Ποσότητα

(τεμάχια)

1

Πανσές κρεμαστός

Viola cornuta

3,5

<10εκ

Συμπαγή κόμη και >10 ανθοφόρα στελέχη

Σε ποικιλία χρωμάτων

940

 

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

            Το ποσό της δαπάνης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6692.011 του προϋπολογισμού του έτους 2020.

            Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προϊόντος.

            Η προσκόμιση δείγματος προς εξέταση από την επιτροπή γνωμοδότησης της Δ/νσης Πρασίνου είναι απαραίτητη. Η μη προσκόμιση δείγματος αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης.

            Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:

α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

            Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Πρασίνου (τηλ. Επικ: 24213 53273), Τοπάλη 12 (4ος όροφος), Βόλος, έως την Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερόμενου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Α

Εκτύπωση