ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάθεση του έργου "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ" μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Εκτιμώμενης αξίας 64.516,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % )

Εκτύπωση