ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 140256

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την επισκευή οχήματος τύπου : ΣΑΡΩΘΡΟ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 140256 εταιρ.κατασκευής JOHNSTON της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ