ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 140257

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την επισκευή οχήματος τύπου : ΣΑΡΩΘΡΟ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 140257 εταιρ.κατασκευής JOHNSTON της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ