ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΑΛΙΔΩΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RAV725

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βόλος :30/8/2019
Αρ. Πρωτ.: 72476

Διεύθυνση : Χατζηπέτρου 5 – Νεάπολη – Βόλος
T.K. : 383 34
Πληροφορίες: Ζαντιώτης Χρήστος
Τηλέφωνο: 2421353186-7
Fax: 2421353195
Email: ch.zantiotis@volos-city.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Για την σωστή λειτουργία της ψαλιδωτής ανυψωτικής γέφυρας οχημάτων RAV725 του κατασκευαστικού οίκου RAVAGLIOLI s.p.a., που είναι εγκατεστημένη στο Συνεργείο οχημάτων του Δ. Βόλου χρειάζεται να γίνει: Επιθεώρηση, πλήρης έλεγχος τύπου Α και έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186Β/25-8-2003). Αναγκαία ανταλλακτικά :  .  

  Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/2003 Φορείς Ελέγχου (ΦΕ) ή Φυσικό Πρόσωπο (ΦΠ). Ο κωδικός χρέωσης είναι: 20.6263.001 . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα έως την  Πέμπτη ,  05/9/2019 και ώρα 12:00 π.μ..

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΙΤΣΑ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

 

Εκτύπωση