ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Βόλος, 30/10/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.: 79103

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                     

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12                

Πληροφορίες: Ι. Αθανασιάδης

Τηλέφωνο: 24213-53264                             

Email: prasino@volos-city.gr

                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει εργασίες εκρίζωσης (αφαίρεσης ριζικού συστήματος) δένδρων. Τα δέντρα αυτά είναι ήδη νεκρά και έχει προηγηθεί η κοπή τους στο ύψος του “λαιμού” τους με αποτέλεσμα στους χώρους φύτευσης να βρίσκεται μόνο το ριζικό τους σύστημα το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί. Όλα τα εν λόγω δένδρα βρίσκονται κυρίως σε χώρους φύτευσης δένδρων σε πεζοδρόμια, σε πάρκα και σε πλατείες. Κατά το πλείστον το ριζικό σύστημα των δένδρων που πρόκειται να αφαιρεθούν έχουν ανασηκώσει είτε την επίστρωση με σκυρόδεμα του πεζοδρομίου είτε την χωμάτινη επίστρωση στις θέσεις που βρίσκονται με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών.

 Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά δένδρο εκρίζωσης (ανάλογα με την κατηγορία βάση της περιμέτρου κορμού) και για το σύνολο των εργασιών.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

Το ποσό της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προϋπολογίζεται σε 8.900,00€ και θα βαρύνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52226/11-07-2023 απόφαση έγκρισης δέσμευσης (ΑΑΥ:1757/11-07-2023) τον Κ.Α. 35.6262.027 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

 Οι ανατιθέμενες εργασίες έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή το αργότερο μέχρι 31/12/2023. Σε περίπτωση που απρόβλεπτα γεγονότα δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δύναται να συνεχιστούν μέχρι της πραγματοποίησης και των 57 περιπτώσεων που βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη  07/11/2023 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12, 4ος όροφος, Βόλος.

 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν: α) την εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος συνολικά πενήντα επτά (57) μεγάλων δένδρων β) την απομάκρυνση των προϊόντων εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση εναπόθεσης γ) την προμήθεια, μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα και την πλήρωση των κενών που θα δημιουργηθούν με φυτικό χώμα δ) τη γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους η οποία θα περιλαμβάνει αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε αχρήστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κ.τ.λ.) αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφάνειας του εδάφους για την φύτευση φυτών ε) τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου. Οι νέοι χώροι φύτευσης θα είναι κατάλληλοι για φύτευση νέων δένδρων. Οι εργασίες εκρίζωσης θα εκτελεστούν σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00: 2009 και στις διευθύνσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

ΚΟΡΜΟΥ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΟΡΜΩΝ

 

 

1

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 83 ΜΕ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ

ΕΩΣ 0,30m

1

2

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 86 ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΕΩΣ 0,30m

1

3

ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 44 ΜΕ ΚΡΙΤΣΚΗ

(ID 330809)

ΕΩΣ 0,30m

1

4

ΚΑΝΑΡΗ 41 ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ (ID 331573)

ΕΩΣ 0,30m

1

5

ΓΑΛΛΙΑΣ 120 ΜΕ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ (ID 176593)

ΕΩΣ 0,30m

1

6

ΤΣΙΜΙΤΣΚΗ 3 ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

 (ID 332569)

ΕΩΣ 0,30m

1

7

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 78 ΜΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ

ΕΩΣ 0,30m

1

8

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 88 ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΕΩΣ 0,30m

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΜΩΝ

ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΕΩΣ 0,30m

8

 

 

 

 

1

ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 106 (ΕΠΖ)

0,31 έως 0,60m

1

2

ΔΙΟΣ 45 (ID 332225)

0,31 έως 0,60m

1

3

ΟΓΛ 39- ΕΡΜΟΥ(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ VOLOS PARK)

0,31 έως 0,60m

1

4

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 47 ΜΕ ΓΑΛΛΙΑΣ

0,31 έως 0,60m

1

5

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 58 ΜΕ ΓΑΛΛΙΑΣ

0,31 έως 0,60m

1

6

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 60 ΜΕ ΓΑΛΛΙΑΣ (ID330664)

0,31 έως 0,60m

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΜΩΝ

ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΑΠΟ 0,31 έως 0,60m

6

 

 

 

 

 

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 186α ΜΕ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

(ID 201270)

0,61 έως 0,90m

1

2

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 93-ΑΝΘ ΓΑΖΗ

0,61 έως 0,90m

3

3

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 95-ΑΝΘ ΓΑΖΗ

0,61 έως 0,90m

2

4

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 111 ΜΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ

0,61 έως 0,90m

1

5

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 121-ΑΝΘ ΓΑΖΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

0,61 έως 0,90m

1

6

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 131 ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

0,61 έως 0,90m

1

7

ΣΠΥΡΙΔΗ 212 ΜΕ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ (ID 331866)

0,61 έως 0,90m

1

8

ΙΩΛΚΟΥ 282 ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

0,61 έως 0,90m

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΜΩΝ

ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ                            ΑΠΟ 0,61 έως 0,90m

12

 

 

 

 

 

1

ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 83-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ

0,91 έως 1,20m

2

2

ΓΚΛΑΒΑΝΗ 155 ΜΕ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ID 329850)

0,91 έως 1,20m

1

3

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 93 ΜΕ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

0,91 έως 1,20m

1

4

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 117 (ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

0,91 έως 1,20m

2

5

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 73 ΜΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ

0,91 έως 1,20m

1

6

ΣΠΥΡΙΔΗ 212 ΜΕ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

0,91 έως 1,20m

1

7

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 53 ΜΕ ΑΝΘΙΜΟΥ ΖΑΖΗ

0,91 έως 1,20m

1

8

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24Β ΜΕ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

0,91 έως 1,20m

1

9

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 37ΜΕ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

0,91 έως 1,20m

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ         ΚΟΡΜΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ                            ΑΠΟ 0,91 έως 1,20m

11

 

 

 

 

 

1

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 84 (ID 327106)

1,21 έως 1,50m

1

2

ΦΙΛΛΥΡΑΣ 2 ΜΕ ΡΟΣΤΩΒ (ID 328979 )                  ΠΑΡΚΟ ΡΟΣΤΩΒ

1,21 έως 1,50m

1

3

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 101 ΑΠΕΝΑΝΤΙ

1,21 έως 1,50m

1

4

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 177 (ID 222649)

1,21 έως 1,50m

1

5

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 117                                    (ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

1,21 έως 1,50m

1

6

ΖΑΧΟΥ 34-ΑΔΜΗΤΟΥ

1,21 έως 1,50m

1

7

ΜΑΓΝΗΤΩΝ 128

1,21 έως 1,50m

1

8

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ EΜΠΡΟΣΘΕΝ   ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

1,21 έως 1,50m

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ         ΚΟΡΜΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ                            ΑΠΟ 1,21 έως 1,50m

8

 

 

 

 

 

1

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 13 (ΕΠΖ)

> 1,51m

1

2

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 75 ΜΕ ΒΑΣΣΑΝΗ

> 1,51m

1

3

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 82

(ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗΣ)

> 1,51m

1

4

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 97

> 1,51m

2

5

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18

> 1,51m

1

6

ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΥ -ΓΑΡΕΦΗ

> 1,51m

1

7

ΜΑΓΝΗΤΩΝ 117 ΜΕ ΙΩΛΚΟΥ

> 1,51m

1

8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 ΜΕ ΙΩΛΚΟΥ

> 1,51m

1

9

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 125 ΜΕ Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ

> 1,51m

1

10

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 109 ΜΕ ΙΩΛΚΟΥ

> 1,51m

1

11

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 101

> 1,51m

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ         ΚΟΡΜΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ                            ΑΠΟ.> 1,50m

 

 

                  12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΡΜΩΝ

57

 

Στις διευθύνσεις των υπό εκρίζωση δένδρων του παραπάνω  πίνακα, οι διευθύνσεις με τα  ID 330809, ID 331573, ID 176593, ID 332569, ID 332225, ID330664, ID 201270, ID 331866, ID 329850, ID 327106, ID 328979, ID 222649 αφορούν αιτήματα πολιτών που είναι καταχωρημένα στην ηλεκτρονική βάση Novoville του Δήμου Βόλου.

Το φυτικό χώμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κοσκινισμένο με κόσκινο με διάμετρο οπής έως 2 cm το μέγιστο απαλλαγμένο από πέτρες και φερτά υλικά.

Σε περίπτωση που κάποια από τους παραπάνω κορμούς εκριζωθούν, λόγω έκτακτης ανάγκης (πχ εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης πεζοδρομίου από την Τεχνική Υπηρεσία ή από εργασίες της ΔΕΥΑΜΒ κτλ) ή δεν δύναται να εκριζωθούν, θα αντικατασταθούν από άλλο κορμό της ίδιας κατηγορίας (είδος εργασιών/περιμέτρου κορμού) που θα υποδειχθεί από τη Δ/νσης Πρασίνου.

Τα προϊόντα εκρίζωσης είναι αντικείμενο συλλογής, απομάκρυνσης και διαχείρισης του αναδόχου. Με ευθύνη του αναδόχου, τα προϊόντα που θα πέσουν στο δρόμο ή στα πεζοδρόμια των οδών ή σε άλλους χώρους, θα απομακρύνονται από τον τόπο των εργασιών αυθημερόν και θα απορρίπτονται σε θέση που επιτρέπεται. Οι χώροι όπου θα εκτελούνται οι εργασίες θα καθαρίζονται άμεσα ώστε να παραδίδονται καθαροί εντός της ίδιας ημέρας που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Η δαπάνη των καυσίμων και των λιπαντικών των μηχανημάτων όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών όπως κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την απομάκρυνση των προϊόντων εκρίζωσης και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο οι αμοιβές των οδηγών, των χειριστών και των λοιπών εργατών καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν είναι ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας τους έχει ο ανάδοχος. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες θα πρέπει να φέρει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του αναδόχου. Τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ή ατύχημα ή δυστύχημα που θα προκληθεί σε εργαζόμενους ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Τα μέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των μηχανημάτων, πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία με ευθύνη του αναδόχου.

Οι ανατιθέμενες εργασίες έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή το αργότερο μέχρι 31/12/2023. Σε περίπτωση που απρόβλεπτα γεγονότα δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δύναται να συνεχιστούν μέχρι της πραγματοποίησης και των 57 περιπτώσεων που βρίσκονται στον ανωτέρω πίνακα.
 

2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

 

Είδος εργασιών

 

Κ.Α.

 

Άρ. Αναθ.

Μον. Μέτρ

Τιμή Μονάδος

Μερική

Δαπάνη

 

Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων

Ζ.2

ΝΠΡΣ 5354

Τεμ.

1

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30m

Ζ 2.1

ΝΠΡΣ 5354

8

 48,00

 384,00

2

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 έως 0,60m

Ζ 2.2

ΝΠΡΣ 5354

6

 72,00

 432,00

3

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 έως 0,90m

Ζ 2.3

ΝΠΡΣ 5354

12

 96,00

1152,00

4

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 έως 1,20 m

Ζ 2.4

ΝΠΡΣ 5354

11

120,00

1320,00

5

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 έως 1,50 m

Ζ 2.5

ΝΠΡΣ 5354

8

162,00

1296,00

6

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από > 1,51 m

Ζ 2.6

ΝΠΡΣ 5354

12

216,00

2592,00

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7176,00

ΦΠΑ 24%

1722,24

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8898,24

 

3.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης του οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, πρέπει να προσκομιστούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β) Όσον αφορά τα μηχανήματα εκρίζωσης που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Γ) Όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

3. Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

4. Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι σε χρήση κυκλοφορίας.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των μηχανημάτων εκρίζωσης και των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.

Σε περίπτωση που τα μηχανήματα δεν είναι ιδιόκτητα θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ότι πληρούν τους όρους της σύμβασης αποδέχεται αυτή μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Ε) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους που θα εκτελέσουν εργασίες συλλογής και μεταφοράς να υποβάλλουν τη βεβαίωση εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 43942/4026/2016 (Β' 2992) όπως ισχύει. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά: τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ' ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

ΣΤ) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Απαιτείται δηλαδή να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και β) βεβαίωση εγγραφής για Χωματουργικά Έργα ή χωματουργικές εργασίες ή Έργα Πρασίνου στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Χωματουργικά Έργα ή Εργα Πρασίνου, ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ) για έργα Πρασίνου (Π.Δ. 71/2019 - ΦΕΚ 112Α'-03/07/2019 ) που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

Ζ) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν πως “κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων, των μηχανημάτων και του προσωπικού που απασχολεί την έχει ο ίδιος και οι τυχόν υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στο προσωπικό ή σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους”.

Απαιτείται επίσης από τους ενδιαφερόμενους να δώσουν την συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για το σκοπό αυτό είτε πάνω στην υπογεγραμμένη προσφορά τους είτε σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρουν και θα υπογράφουν το παρακάτω κείμενο: “Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την συμμετοχή μου στην υπ’ αρ. πρωτ. 79103/30-10-2023 πρόσκληση. Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.”

Επίσης σας γνωρίζουμε πως στο συμφωνητικό που θα κληθείτε να υπογράψετε θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων, ενδεικτικά και τα κάτωθι άρθρα περί ευθυνών του αναδόχου και διατάξεων ασφαλείας:

Άρθρο 1ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το ανωτέρω προσωπικό του.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις.

Άρθρο 2ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως με δαπάνες του εξασφαλίσει στους χώρους εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση ταινιών σήμανσης, των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος την συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα.

5. Επί πλέον η τυχόν προσωρινή διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται ευθύνη του αναδόχου μετά την απόκτηση των σχετικών αδειών και όπου παρίσταται η ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ' όλων των θέσεων. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως γνωστοποιεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη προσωρινής σήμανσης του έργου, Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή του μεταφορικού μέσου ο ανάδοχος οφείλει την άμεση αντικατάστασή του εντός μίας ημέρας. Το μηχάνημα ή το μεταφορικό μέσο που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο με βλάβη, θα πρέπει να έχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά  και να πληρούν τους όρους της σύμβασης, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία αμέσως.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΠΕ/Α

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

 

Α/Α

 

                Είδος εργασιών

 

Κ.Α.

  

  Άρ.Αναθ.

 

Μον. Μέτρ.

Τιμή Μονάδος

Μερική Δαπάνη

 

Κόψιμο – εκρίζωση δένδρων

Ζ.2

ΝΠΡΣ 5354

τεμάχιο

1

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30m

Ζ 2.1

ΝΠΡΣ 5354

8

 

 

2

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 έως 0,60m

Ζ 2.2

ΝΠΡΣ 5354

6

 

 

3

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 έως 0,90m

Ζ 2.3

ΝΠΡΣ 5354

12

 

 

4

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 έως 1,20 m

Ζ 2.4

ΝΠΡΣ 5354

11

 

 

5

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 έως 1,50 m

Ζ 2.5

ΝΠΡΣ 5354

8

 

 

6

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από > 1,51 m

Ζ 2.6

ΝΠΡΣ 5354

12

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΦΠΑ 24%

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Οι τιμές μονάδας του ανωτέρω προϋπολογισμού είναι εκ του κανονισμού περιγραφικού τιμολογίου εργασιών πρασίνου (ΦΕΚ 1746Β'/19-05-2017) με  ΝΠΡΣ 5354  και αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται, εκτός των εργασιών εκρίζωσης, η απομάκρυνση των προϊόντων εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση εναπόθεσης, η προμήθεια, μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα και η πλήρωση των κενών που θα δημιουργηθούν με φυτικό χώμα, η γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους η οποία θα περιλαμβάνει αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε αχρήστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κ.τ.λ.) αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφάνειας του εδάφους για την φύτευση φυτών και ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου.

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Ημερομηνία:

Υπογραφή - Σφραγίδα:

Εκτύπωση