ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                                      Βόλος,  27-10-2023

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 78570

Πληροφορίες: Κ. Τσουράπας

Τηλέφωνο: 2421353271

ΦΑΞ: 24213-53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024

Η Δ/νση Πρασίνου πραγματοποιεί σε ετήσια βάση με συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάλληλο κλάδεμα σε χαμηλά και μετρίου ύψους δέντρα με συνεργεία εδάφους ενώ παράλληλα με χρήση μισθωμένου καλαθοφόρου πραγματοποιούνται εργασίες κλαδέματος ψηλών και επικίνδυνων δένδρων. Ταυτόχρονα το προσωπικό της Υπηρεσίας είναι επιφορτισμένο και με τη συντήρηση 640 στρεμμάτων πλατειών και Πάρκων στη Δημοτική Ενότητα Βόλου και 504 στρεμμάτων Πρασίνου στη Νέα Ιωνία. Ήδη το ενεργό προσωπικό της Διεύθυνσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας, πολύ περισσότερο να υποστηρίξει ταυτόχρονα και τις αυξημένες ανάγκες στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες. Επομένως υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει σε συνεργεία εδάφους εργασίες ανανέωσης κόμης  δένδρων ύψους: α) μέχρι 4 m και β) από 4 έως 8 μέτρα, επάλειψης των τομών, απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα σε πεζοδρόμια δημοτικών οδών που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περικλείονται από τις οδούς Βυζαντίου - Νέας Αγχιάλου – Σταδίου - Αναπαύσεως. Εργασίες κλαδέματος θα πραγματοποιηθούν και σε συγκεκριμένες διευθύνσεις στην Δ.Ε. Νέας Ιωνίας κατόπιν αιτημάτων πολιτών, στην ηλεκτρονική βάση του novoville, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας σύμφωνα με τον ακόλουθο ενδεικτικό προϋπολογισμό ως εξής:

Α/Α

Είδος Εργασιών

Κ.Α.

Άρθρο Αναθ

Μον. Μέτρ

Ποσότητα

(Δέντρα)

Τιμή Μονάδας

(σε €)

Δαπάνη

(σε €)

1

Ανανέωση κόμης  δένδρων ύψους  μέχρι 4 m, απομάκρυνση και απόρριψη προϊόντων κοπής.

ΣΤ. 4.1.2

ΝΠΡΣ 5354

 

τεμάχιο

 

365

 

12,00

 

4.380,00

2

Ανανέωση κόμης  δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m, απομάκρυνση και απόρριψη προϊόντων κοπής.

ΣΤ. 4.2.1

ΝΠΡΣ 5354

 

τεμάχιο

 

200

 

28,00

 

5.600,00

Άθροισμα

  9.980,00

ΦΠΑ (24%)

  2.395,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.375,20

Οι εργασίες κλαδέματος θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-10-06-04-01:2017 (τ’ Β 4607/13-12-2019). Στις ανατεθείσες εργασίες περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών με κατάλληλο επουλωτικό πληγών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. (Αριθ. Τιμολ. ΣΤ. 4.1.2, ΣΤ4.2.1, ΦΕΚ τ' Β' 1746/19.05.2017).

Το είδος κλαδέματος (κλάδεμα ανανέωσης, κλάδεμα μόρφωσης, κλάδεμα διατήρησης σχήματος/συντήρησης, κλάδεμα ανύψωσης κόμης, κλάδεμα αραίωσης κόμης, κλάδεμα μείωσης κόμης, κλάδεμα διατήρησης της υγείας και ασφάλειας), η εποχή που θα διεξαχθεί το κλάδεμα ανάλογα με το είδος των δέντρων και τα συγκεκριμένα δένδρα που θα κλαδευτούν θα υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Πρασίνου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα δένδρα που πρόκειται να κλαδευτούν κατά το πλείστον θα ανήκουν στα είδη: α) μουριές, β) λιγούστρα, γ) νεραντζιές, και δ) μανόλιες, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κάποιο άλλο είδος.

Τα προϊόντα κλαδέματος είναι αντικείμενο συλλογής, απομάκρυνσης και διαχείρισης του αναδόχου. Με ευθύνη του αναδόχου, τα προϊόντα κλαδέματος που θα πέσουν στο δρόμο ή στα πεζοδρόμια των οδών ή σε άλλους χώρους, θα απομακρύνονται από τον τόπο των εργασιών αυθημερόν και θα απορρίπτονται σε θέση που επιτρέπεται. Οι χώροι όπου θα εκτελούνται οι εργασίες θα καθαρίζονται άμεσα ώστε να παραδίδονται καθαροί εντός της ίδιας ημέρας που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Η δαπάνη των καυσίμων και των λιπαντικών των μηχανημάτων όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών όπως κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο (εκμισθωτή). Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο οι αμοιβές των οδηγών, των χειριστών, των κλαδευτών και των λοιπών εργατών καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων ή μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν είναι ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας τους έχει ο ανάδοχος. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες θα πρέπει να φέρει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του αναδόχου. Τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ή ατύχημα ή δυστύχημα που θα προκληθεί σε εργαζόμενους ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Τα μέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των μηχανημάτων, πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία με ευθύνη του αναδόχου ώστε να συντελείται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά δένδρο.

Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των δένδρων.

Ανάδοχος, στο σύνολο δένδρων, ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  ανά δένδρο.

Το ποσό της δαπάνης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.018 του προϋπολογισμού του έτους 2023 και 2024 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 76524/20-10-2023 απόφαση πολυετούς υποχρέωσης (ΑΑΥ: 2149/20-10-2023).

Οι ανατιθέμενες εργασίες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν θα ολοκληρωθούν μόλις συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των πεντακοσίων εξήντα πέντε (565) δέντρων.

Παρακαλούμε όπως, προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 06/11/2023 ημέρα και ώρα 11:00 μ.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12.

Η τιμολόγηση θα γίνει σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών με την τιμή δένδρου που θα προκύψει μετά την κατάθεση προσφοράς του αναδόχου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Σας ενημερώνουμε ότι μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης του οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, πρέπει να προσκομιστούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β) Το κατάλληλο πιστοποιητικό εργασιών σε ύψος.

Γ) Όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί.

3. Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

4. Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι σε χρήση κυκλοφορίας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Δ) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους που θα εκτελέσουν εργασίες συλλογής και μεταφοράς  να υποβάλλουν τη βεβαίωση εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 43942/4026/2016 (Β' 2992) όπως ισχύει. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά: τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ' ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

Ε) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Απαιτείται δηλαδή να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και β) βεβαίωση εγγραφής για Έργα Πρασίνου ή εργασίες κλαδέματος στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Έργα Πρασίνου, ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

ΣΤ) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν πως “κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων ή μηχανημάτων και του προσωπικού που απασχολεί την έχει ο ίδιος και οι τυχόν υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στο προσωπικό ή σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους”.

Z) Απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν βεβαίωση ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών κλαδέματος από Δημόσιο Φορέα κατά την τελευταία τριετία συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος (έτος 2020, 2021,2022 ή 2023) συνολικής καθαρής αξίας 10.000,00€ και άνω (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Η κάθε βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης ή συμφωνητικού. Τα έγγραφα αυτά ζητούνται προς απόδειξη της κατάλληλης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.

Η) Απαιτείται επίσης από τους ενδιαφερόμενους να δώσουν την συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για το σκοπό αυτό είτε πάνω στην υπογεγραμμένη προσφορά τους είτε σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρουν και θα υπογράφουν το παρακάτω κείμενο: “Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την συμμετοχή μου στην υπ’ αρ. πρωτ. 78570/27-10-2023 πρόσκληση. Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.”

Επίσης σας γνωρίζουμε πως στο συμφωνητικό που θα κληθείτε να υπογράψετε θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων, ενδεικτικά και τα κάτωθι άρθρα περί ευθυνών του αναδόχου και διατάξεων ασφαλείας:

Άρθρο 1ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το ανωτέρω προσωπικό του.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις.

Άρθρο 2ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως με δαπάνες του εξασφαλίσει στους χώρους εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση ταινιών σήμανσης, των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος την συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα.

5. Επί πλέον η τυχόν προσωρινή διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται ευθύνη του αναδόχου μετά την απόκτηση των σχετικών αδειών και όπου παρίσταται η ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ' όλων των θέσεων. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Όταν τα προς κλάδευση δέντρα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (<1,2μ ή και μεγαλύτερη αν κρίνεται σκόπιμο) από καλώδια ηλεκτροφωτισμού ευθύνη του αναδόχου και σε συνεννόηση με τον πάροχο ρεύματος γίνεται η διακοπή ρεύματος.

7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως γνωστοποιεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης του έργου, Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή του μεταφορικού μέσου ο ανάδοχος οφείλει την άμεση αντικατάστασή του εντός μίας ημέρας. Το μηχάνημα ή το μεταφορικό μέσο που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο με βλάβη, θα πρέπει να έχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία αμέσως.

Για την ιδιαίτερη περίπτωση που πρόκειται για κλάδεμα Πλατάνων και για την προστασία τους από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, που προκαλείται από το παθογόνο Ceratocystis Platani, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος που θα χρησιμοποιηθούν (αλυσοπρίονα, χειροπρίονα, κτλ) πριν και μετά τη χρήση τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δασαρχείου Βόλου. Δηλαδή την απολύμανσή τους είτε με εμβάπτιση για αρκετά λεπτά σε υδατικό διάλυμα χλωρίνης (1 μέρος κοινή χλωρίνη του εμπορίου διαλυμένη σε 4 μέρη νερού) είτε με έκθεση σε πυρά.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

Εκτύπωση