ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Βόλος  15/11/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 83816

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Κων/νος Τσουράπας

Τηλέφωνο: 24213-53271

FAX: 24213-53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αλυσίδες με οδηγό 64 1/4, για τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα μάρκας STIHL

τεμ

25

2

Αλυσίδες με οδηγό 40 δόντια για αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna Τ525

τεμ

10

3

Λάμες για για αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna Τ525

τεμ

4

4

Αλυσίδες με οδηγό 52, για αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna Τ435

τεμ

20

5

Αλυσίδες με οδηγό 58, για τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna 525 PT55

τεμ

20

6

Αλυσίδες με οδηγό 60, για τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna 530Ι PTS

τεμ

5

7

Μαχαίρια για ETESIA τρακτέρ (σετ)

τεμ

1

8

Kεφαλές για θαμνοκοπτικά μάρκας HUSQVARNA Τ25

τεμ

20

9

Καρούλια για θαμνοκοπτικά HUSQVARNA Τ25

τεμ

10

10

Καπάκια για θαμνοκοπτικά HUSQVARNA Τ25

τεμ

10

11

Λίμες 4 χιλιοστών

τεμ

60

12

Ταινίες σημάνσεως 200m

τεμ

200

           

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προϊόντος.

Τα είδη πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια (ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με το μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των ανωτέρω μηχανημάτων και τις συστάσεις του τεχνικού ασφαλείας.

Για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς εξέταση από την αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης της Δ/νσης Πρασίνου. Μη προσκόμιση δείγματος συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία ανάθεσης. Επιπρόσθετη προσκόμιση δειγμάτων ακόμα και για άλλα είδη δύναται να ζητηθεί στη διαδικασία της αξιολόγησης προκειμένου η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης να μπορέσει να γνωμοδοτήσει επαρκώς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Πρασίνου (τηλ. επικ.: 24213 53273), Τοπάλη 12 (4ος όροφος), Βόλος, έως την Δευτέρα 20-11-2023 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερόμενου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Η οικονομική προσφορά πρέπει να να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη Υ/Δ πως τα προσφερόμενα αναλώσιμα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

Εκτύπωση