ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Βόλος  19/02/2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 14037

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Κων/νος Τσουράπας

Τηλέφωνο: 24213-53271

FAX: 24213-53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αλυσίδες με οδηγό 64 1/4, για τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα μάρκας STIHL

τεμ

15

2

Αλυσίδες με οδηγό 74 325 για αλυσοπρίονα μάρκας STIHL

τεμ

15

3

Αλυσίδες με οδηγό 52, για αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna Τ435

τεμ

25

4

Αλυσίδες με οδηγό 40, για αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna Τ525

τεμ

15

5

Μπουζί κοντόλαιμα τύπου “champion

τεμ

200

6

Μισινέζα 3,3 χιλιοστά, μαύρη στριφτή, σε συσκευασία ρολό

μέτρο

4500

7

Kεφαλές για θαμνοκοπτικά μάρκας HUSQVARNA 128R

τεμ

20

8

Kεφαλές για θαμνοκοπτικά Kawasaki TH48

τεμ

50

9

Καρούλια για αυτόματες κεφαλές θαμνοκοπτικών μάρκας Kawasaki TH 48

τεμ

50

10

Καπάκια για αυτόματες κεφαλές θαμνοκοπτικών μάρκας Kawasaki TJ 53

τεμ

40

11

Λίμες των 3 χιλ. για μικρά αλυσοπρίονα

τεμ

30

12

Λίμες των 4 χιλ. για αλυσοπρίονα

τεμ

80

13

Λάμες για αλυσοπρίονο Τ435 ΗUSQVARNA

τεμ

4

14

Λάμες για αλυσοπρίονο Τ525 ΗUSQVARNA

τεμ

4

15

Hλεκτρόδια (τύπου ERLIKON, SIDENOR.) σε συσκευασία των τεσσάρων (4) κιλών

Συσκευασία τεσσάρων (4) κιλών

1

16

Ζώνες μονές θαμνοκοπτικών

τεμ

5

           

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.001 του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προϊόντος.

Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια (ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με το μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των ανωτέρω μηχανημάτων και τις συστάσεις του τεχνικού ασφαλείας.

Για τα είδη με α/α 6, 8, 9, 10, 16, είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς εξέταση από την αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης της Δ/νσης Πρασίνου. Μη προσκόμιση δείγματος συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία ανάθεσης. Επιπρόσθετη προσκόμιση δειγμάτων ακόμα και για άλλα είδη δύναται να ζητηθεί στη διαδικασία της αξιολόγησης προκειμένου η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης να μπορέσει να γνωμοδοτήσει επαρκώς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Πρασίνου (τηλ. επικ.: 24213 53273), Τοπάλη 12 (4ος όροφος), Βόλος, έως την Παρασκευή 23-02-2024 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερόμενου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Η οικονομική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη Υ/Δ πως τα προσφερόμενα αναλώσιμα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

Εκτύπωση