ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Βόλος  19/02/2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 14035

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Κων/νος Τσουράπας

Τηλέφωνο: 24213-53271

FAX: 24213-53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί ανταλλακτικά ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μαχαίρι αναδιπλούμενο για ETESIA AK95

τεμ

2

2

Αποστάτες ναυτικών κλειδιών για τον καταστροφέα KUHN

τεμ

30

3

Βίδες ατσάλινες για τον καταστροφέα KUHN

τεμ

30

4

Δίχαλο ναυτικά κλειδιά για τον καταστροφέα KUHN

τεμ

30

5

Μαχαίρια για τον καταστροφέα KUHN

τεμ

50

6

Παξιμάδια ατσάλινα για βίδες του καταστροφέα KUHN

τεμ

25

7

Λόγχες για το φορτωτή του γεωργικού ελκυστήρα Mαx Case

τεμ

15

8

Παξιμάδια για το φορτωτή του γεωργικού ελκυστήρα Mαx Case

τεμ

15

9

Βίδες για το φορτωτή του γεωργικού ελκυστήρα Mαx Case

τεμ

15

           

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6672.001 του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προϊόντος.

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια (ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με το μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των ανωτέρω μηχανημάτων και τις συστάσεις του τεχνικού ασφαλείας.

Για τα είδη με α/α 2, 3, 4, 5, 6 είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς εξέταση από την αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης της Δ/νσης Πρασίνου. Μη προσκόμιση δείγματος συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία ανάθεσης. Επιπρόσθετη προσκόμιση δειγμάτων ακόμα και για άλλα είδη δύναται να ζητηθεί στη διαδικασία της αξιολόγησης προκειμένου η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης να μπορέσει να γνωμοδοτήσει επαρκώς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Πρασίνου (τηλ. επικ.: 24213 53273), Τοπάλη 12 (4ος όροφος), Βόλος, έως την Παρασκευή 23-02-2024 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερόμενου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Η οικονομική προσφορά πρέπει να να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη Υ/Δ πως τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Εκτύπωση