ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Βόλος  18/05/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 36503

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                

Ταχ. Δ/νση:  Τοπάλη 12                                             

Πληροφορίες: Κων/νος Τσουράπας                                         

Τηλέφωνο: 24213-53271                                                       

FAX: 24213-53272                                                                 

                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

 

            Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια διακοσίων σαράντα κυβικών μέτρων (240 m3) φυτικού χώματος κοσκινισμένου σε κόσκινο με διάμετρο οπής έως 2 cm το μέγιστο, απαλλαγμένο από πέτρες και φερτά υλικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε κυβ. μέτρα

Φυτικό χώμα κοσκινισμένο σε κόσκινο με διάμετρο οπής έως 2 cm το μέγιστο, απαλλαγμένο από πέτρες και φερτά υλικά

240

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6693.003 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την Τετάρτη 24/05/2023 και ώρα 11.00 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 με Δημητριάδος.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

 

Εκτύπωση