ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βόλος 28-03-2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 26102

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Πληρ.: Κων/νος Τσουράπας

Ταχ. Δ/νση : Προύσσης 22

 τηλ: 2421353271

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί φυτοπαθολογικό υλικό ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEM)

1

Φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (εντομοκτόνο) με εντομοπαθογόνους νηματώδεις Steinernema carpocapsae 250 Million

10

2

Φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (εντομοκτόνο) με εντομοπαθογόνους νηματώδεις Steinernema carpocapsae 50 Million

3

3

Φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (εντομοκτόνο) με εντομοπαθογόνους νηματώδεις Steinernema feltiae 250 Million

9

4

Φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (μυηκτοκτόνο) με δραστική ουσία  azoxystrobin 25% SC, σε συσκευασία του 1LT.

22

5

Φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (ζιζανιοκτόνο) με δραστική ουσία  glyphosate 36%, SL (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6% Β/Ο), σε συσκευασία του 5LT.

14

6

Φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (εντομοκτόνο) με δραστική ουσία  acetamiprid 20%, SL, σε συσκευασία του 250cc.

30

7

Φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (ζιζανιοκτόνο) με δραστική ουσία  glyphosate 36%, SL (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6% Β/Ο), σε συσκευασία του 1LT.

18

Το ποσό της δαπάνης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α.35.6693.003 του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προϊόντος.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 02/04/2024 και ώρα 11:00 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Προύσσης 22, Νέα Ιωνία, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Εκτύπωση