ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Βόλος  14/02/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 12614

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Κώστας Τσουράπας

Τηλέφωνο: 24213-53271

FAX: 24213-53272

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί ξύλινους πασσάλους στήριξης δένδρων ως εξής :

Οι ξύλινοι πάσσαλοι να είναι από καστανιά, ύψους 2,30 -2,70 m, κυλινδρικοί, διαμέτρου 6-8 cm στο μέσο του πασσάλου, ευθύκορμοι χωρίς ρόζους, ξεφλουδισμένοι, να έχουν μύτη στη βάση τους, άριστη συμπεριφορά στη μηχανική καταπόνηση και να μην έχουν προσβληθεί από μύκητες και σαράκι.

Ποσότητα: εξακόσια (600) τεμάχια.

Για την αξιολόγηση των προσφορών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δείγματος. Οικονομικές προσφορές που δε θα συνοδεύονται από αντίστοιχο δείγμα δε θα γίνονται δεκτές.

Η προμήθεια θα γίνει συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6699.001 του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από δείγμα, έως την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 - Βόλος, (4ος όροφος).

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

                 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Α

Εκτύπωση