ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Βόλος 14/11/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 83384

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Τοπάλη 12

Πληρ.: Κων/νος Τσουράπας

Τηλ.: 24213 53271

FAX: 24213-53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων, ως εξής:

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 1

Σωλήνας Σταλακτηφόρος PE Φ20 (ανά 0,40μ), 4lt/hr

μέτρο

1500

2

Σωλήνας Σταλακτηφόρος PE Φ16 (ανά 0,40μ), 4lt/hr

μέτρο

2000

3

Σωλήνας Φ16 ΡΕ 6 ΑΤΜ

μέτρο

600

4

Γάτζοι εδαφοστερεώσεως Φ16/Φ20

ΤΕΜ

5000

5

Φρέτιο ορθογώνιο “PALAPLAST”

ΤΕΜ

10

6

Ρακόρ Φ32Χ1΄ κοχλιωτά ΒΤ

ΤΕΜ

100

7

Ρακόρ σύνδεσμοι Φ32Χ32 κοχλιωτοί ΒΤ

ΤΕΜ

100

8

Υπόγειος εκτοξευτήρας POP UP PGP HUNDER

TEM

100

9

Υπόγειος εκτοξευτήρας POP UP PGP HUNDER 12 A

TEM

100

10

Εκτοξευτήρας POP UP PGP US410 RAIN BIRD 8

TEM

100

11

Ηλεκτροβάνα RP 1΄

ΤΕΜ

25

12

Προγραμματιστής ρεύματος 4 στάσεων τύπου GALCON (με μπαταρίες διατήρησης τρέχουσας ώρας και προγράμματος επί μακρόν λόγω μη συνεχόμενης καθ’ όλην τη διάρκεια της ημέρας παροχής ρεύματος).

ΤΕΜ

6

13

Προγραμματιστής 1” μπαταρίας τύπου GALCON πλήρως αδιάβροχος - για τοποθέτηση σε υπόγεια φρεάτια με δυνατότητα χειροκίνητου ποτίσματος. (με εγγύηση καλής λειτουργίας >=2έτη και δέσμευση αντικατάστασης εντός των ορίων εγγύησης)

ΤΕΜ

20

14

Προγραμματιστής ρεύματος 6 στάσεων τύπου GALCON (με μπαταρίες διατήρησης τρέχουσας ώρας και προγράμματος επί μακρόν λόγω μη συνεχόμενης καθ’ όλην τη διάρκεια της ημέρας παροχής ρεύματος).

ΤΕΜ

6

15

Μετασχηματιστής προγραμ. 220V είσοδος

 26V, έξοδος 600 Μa

ΤΕΜ

5

16

Τεφλόν ταινία (12mm x 0,075mm x 10m)

ΤΕΜ

500

17

Τεφλόν νήμα (ρολό 160 μέτρων)

ΤΕΜ

10

18

Μπαταρία 9V αλκαλικές

ΤΕΜ

100

19

Μπαταρία 1,5V ΑΑ αλκαλικές

ΤΕΜ

24

20

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP1000/1210

TEM

25

21

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP1000/1360

TEM

20

22

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP2000/2210

TEM

25

23

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP2000/2270

TEM

10

24

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP2000/2360

TEM

10

25

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP3000/3210

TEM

25

26

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP3000/3270

TEM

10

27

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP3000/3360

TEM

10

28

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MP CORNET

TEM

25

29

Ακροφύσιο τύπου ROTAROR HUNΤER MPRCS

TEM

25

30

Σωλήνας TUBO PVC Φ18

ΜΕΤΡΟ

200

31

Σωλήνας TUBO PVC Φ16

ΜΕΤΡΟ

100

32

Ρακόρ ορειχάλκινο Φ32 Χ 1” Αρσενικό

ΤΕΜ

10

33

Ρακόρ ορειχάλκινο Φ28 Χ 1” Αρσενικό

ΤΕΜ

10

34

Ρακόρ ορειχάλκινο Φ22 Χ ¾ Αρσενικό

ΤΕΜ

10

35

Ρακόρ ορειχάλκινο Φ18 Χ ½ ” Χ 2 αρσενικό

ΤΕΜ

10

36

Ρακόρ ορειχάλκινο Φ18 Χ ½ ” Χ 2 θηλυκό

ΤΕΜ

10

37

Ρακόρ ορειχάλκινο Φ16 Χ ½” αρσενικό

ΤΕΜ

10

38

Ρακόρ ορειχάλκινο Φ16 Χ ½” θηλυκό

ΤΕΜ

10

39

Σύνδεσμος ρακόρ ΤΕΧΝ.ΣΥΣΦ. 

1΄ ΑΡΣ.Χ1’ ΟΡΕΙΧ

ΤΕΜ

15

40

Σύνδεσμος ρακόρ ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦ. 3/4΄

ΑΡΣ.Χ3/4’ ΟΡΕΙΧ

ΤΕΜ

10

41

Κολάρο ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦ.  MANSON ΙΝΟΧ 25-29 450

ΤΕΜ

10

42

Κολάρο ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦ.  MANSON ΙΝΟΧ 29-35 450

ΤΕΜ

10

43

Μαστός γαλβανιζέ 1’

ΤΕΜ

20

44

Γωνία γαλβανιζέ 1΄ ΜΕΒ

ΤΕΜ

20

45

Μαστός γαλβανιζέ 3/4’

ΤΕΜ

40

46

Ταφ γαλβανιζέ 1/2’

ΤΕΜ

10

47

Μαστός γαλβανιζέ 1/2’

ΤΕΜ

30

48

Βάνα ½’ CIM

ΤΕΜ

10

49

Βάνα ¾ ’ CIM

ΤΕΜ

20

50

Βάνα 1’ CIM

ΤΕΜ

20

51

Βρύση ½’ CIM

ΤΕΜ

10

52

Βρύση  ½’ ΜΕΒ ΜΙΝΙ ΒΤ

ΤΕΜ

50

53

Γωνία ¾’ ορειχάλκινη ΘΗΛ΄.

ΤΕΜ

10

54

Μαστός 1’Χ3/4’ ορειχάλκινος

ΤΕΜ

10

55

Ταφ ½’ ορειχάλκινο

ΤΕΜ

20

56

Γωνία ½ ’ ορειχάλκινη ΜΕΒ

ΤΕΜ

20

57

Μαστός ½’ ορειχάλκινος

ΤΕΜ

30

58

Μούφα ½’ ορειχάλκινη

ΤΕΜ

10

59

Προέκταση ½’ ορειχάλκινη 1,5 CM

ΤΕΜ

50

 

 

Το ποσό της δαπάνης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6662.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προϊόντος.

Για τα είδη: “Νο 8”, “Νο 9” “Νο 10”, “Νο 12”, “Νο 13”,  “Νο 14”, “Νο 15” και “Νο 20 έως και 29”,  είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς εξέταση από την επιτροπή γνωμοδότησης της Δ/νσης Πρασίνου. Μη προσκόμιση δείγματος αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης για το συγκεκριμένο είδος.

Η επιτροπή γνωμοδότησης δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της Διεύθυνση Πρασίνου (τηλ. επικ: 2421323271), Τοπάλη 12 (4ος όροφος), Βόλος, έως την Παρασκευή 17-11-2023 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερόμενου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

 

Εκτύπωση