ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΟΛΥ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Βόλος, 01/11/2023

Αρ. Πρωτ.: 80023

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

ΤΚ 38222

Πληροφορίες: Ελ. Βουζαρά

Τηλέφωνο: 24213 53273

Fax: 24213 53272

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΟΛΥ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

 

Η Δ/νση Πρασίνου, μετά τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα και τις έντονες οχλήσεις πολιτών για το κλάδεμα πολύ ψηλών δένδρων, προγραμματίζει να εκτελέσει εργασίες κλαδέματος πολύ ψηλών και επικίνδυνων δένδρων εντός του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Οι παραπάνω εργασίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει η υπηρεσία, εξαιτίας του μεγάλου ύψους των δένδρων. Οπότε για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών προτίθεται να προβεί στη μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος, ανυψωτικής ικανότητας έως 35 μέτρα, μαζί με κλαδευτή.

Το ποσό της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προϋπολογίζεται σε 18.480 ευρώ και θα βαρύνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71208/03-10-2023 απόφαση έγκρισης δέσμευσης (ΑΑΥ: 2094/03-10-2023) τον Κ.Α. 35.6233.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά ημερομίσθιο οχτάωρης εργασίας.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ημερομισθίων.

Παρακαλούμε όπως, προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 03/11/2023 και ώρα 11:00μ.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12.

            Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις περιγραφόμενες εργασίες μέχρι 31/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των ημερομισθίων.

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Η μίσθωση θα αφορά σε εργασία 8 ωρών και θα περιλαμβάνει τις δαπάνες του μηχανήματος, του κλαδευτή, των κατάλληλων αλυσοπρίονων που θα χρησιμοποιεί ο κλαδευτής συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών τους, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για τη χρήση του μηχανήματος και την εκτέλεση των εργασιών κλαδέματος από τον κλαδευτή. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις αμοιβές οδηγού, χειριστή και κλαδευτή καθώς και των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία του μηχανήματος και των εργαλείων του κλαδευτή που θα χρησιμοποιηθούν είναι ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος και των εργαλείων έχει ο ανάδοχος.

Ο κλαδευτής που θα εκτελέσει τις εργασίες θα πρέπει να φέρει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του αναδόχου. Τα μέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των μηχανημάτων, πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία με ευθύνη του αναδόχου.

Η εργασία κλαδέματος των δένδρων κατά τη μίσθωση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-01:2009.

 

  1. ΕΝΔEIΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Είδος

Μονάδα μέτρησης

Τιμή μονάδας (ημερομισθίου)

Αριθμός ημερομισθίων

Σύνολο

1.

Μίσθωση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος με κλαδευτή ανυψωτικής ικανότητας έως 35 μέτρων (για το κλάδεμα δένδρων ύψους έως 35 μέτρων)

ημερομίσθιο 8 ωρών

496,00

30

14.880,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.880,00

 

Φ.Π.Α.

 3.571,20

 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.451,20

 

  1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης του οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, πρέπει να προσκομιστούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του καλαθοφόρου μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί, ο χειριστής του μηχανήματος και ο κλαδευτής.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι ο κλαδευτής που θα χρησιμοποιηθεί θα διαθέτει το κατάλληλο πιστοποιητικό εργασιών σε ύψος, το οποίο θα προσκομιστεί με την έναρξη της σύμβασης της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του κλαδευτή να δηλωθεί το όνομά  του και το πιστοποιητικό εργασιών σε ύψος που έχει στην κατοχή του.

Δ) Όσον αφορά το καλαθοφόρο μηχάνημα:

- Άδεια κυκλοφορίας του καλαθοφόρου μηχανήματος που προσφέρεται

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

- Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

- Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το καλαθοφόρο μηχάνημα μπορεί να είναι σε χρήση κυκλοφορίας.

- Την άδεια του χειριστή μηχανημάτων.

- Έγγραφο που θα αναφέρει την ανυψωτική ικανότητα (το μέγιστο ύψος) του καλαθοφόρου.

- Πιστοποιητικό ελέγχου (καταλληλόλητας) του καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ή έγκριση λειτουργίας αυτού.

Ε) Αποδεικτικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Απαιτείται δηλαδή να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και β) βεβαίωση εγγραφής για Έργα Πρασίνου ή εργασίες κλαδέματος στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Έργα Πρασίνου, ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν πως “κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του καλαθοφόρου μηχανήματος, των κλαδευτικών εργαλείων, του χειριστή και του κλαδευτή που απασχολεί την έχει ο ίδιος και τυχόν υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στο προσωπικό ή σε τρίτους από κακή χρήση του καλαθοφόρου μηχανήματος ή των κλαδευτικών εργαλείων, θα βαρύνουν τον ίδιο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους”.

Ζ) Απαιτείται επίσης από τους ενδιαφερόμενους να δώσουν την συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για το σκοπό αυτό είτε πάνω στην υπογεγραμμένη προσφορά τους είτε σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρουν και θα υπογράφουν το παρακάτω κείμενο: “Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την συμμετοχή μου στην υπ’ αρ. Πρωτ. 80023/01-11-2023 πρόσκληση. Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.”

            Στο συμφωνητικό που θα κληθεί  να υπογράψει ο ανάδοχος, θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων ενδεικτικά και τα κάτωθι άρθρα περί ευθυνών του αναδόχου και διατάξεων ασφαλείας:

Άρθρο 1ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το ανωτέρω προσωπικό του.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις.

Άρθρο 2ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως με δαπάνες του εξασφαλίσει στους χώρους εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση ταινιών σήμανσης, των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος την συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα.

5. Επί πλέον η τυχόν προσωρινή διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου μετά την απόκτηση των σχετικών αδειών και όπου παρίσταται η ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ' όλων των θέσεων. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Όταν τα προς κλάδευση δέντρα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (<1,2 μ ή και μεγαλύτερη αν κρίνεται σκόπιμο) από καλώδια ηλεκτροφωτισμού ευθύνη του αναδόχου και σε συνεννόηση με τον πάροχο ρεύματος γίνεται η διακοπή ρεύματος.

7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως γνωστοποιεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης του έργου, Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

9) Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή των κλαδευτικών εργαλείων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην άμεση αντικατάστασή του εντός μίας ημέρας. Το μηχάνημα (ή τα εργαλεία) που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο με βλάβη, θα πρέπει να έχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία αμέσως.

10) Για την ιδιαίτερη περίπτωση που πρόκειται για κλάδεμα Πλατάνων και για την προστασία τους από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, που προκαλείτε από το παθογόνο Ceratocystis Platani, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος που θα χρησιμοποιηθούν (αλυσοπρίονα, χειροπρίονα, κτλ) πριν και μετά τη χρήση τους, σύμφωνα με την 4757/123205/25-04-2023 ΚΥΑ με τίτλο "Μέτρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ceratocystis Platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου" τις οδηγίες του Δασαρχείου Βόλου. Δηλαδή την απολύμανσή τους είτε με εμβάπτιση για αρκετά λεπτά σε υδατικό διάλυμα χλωρίνης (1 μέρος κοινή χλωρίνη του εμπορίου διαλυμένη σε 4 μέρη νερού) είτε με έκθεση σε πυρά.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

Εκτύπωση