ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Βόλος  09/02/2024

Αρ. Πρωτ.: 11244

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 -38221

Πληροφορίες: Ιωάννης Αθανασιάδης

Τηλέφωνο: 24213 53264

Email: i.athanasiadis@volos-city.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Η Δ/νση Πρασίνου, προγραμματίζει να εκτελέσει εργασίες εκρίζωσης κορμών κομμένων δένδρων και φόρτωσής τους, εκσκαφή λάκκων φύτευσης για τη φύτευση δένδρων και διαμόρφωση χώρων φύτευσης χλοοτάπητα καθώς και άνοιγμα νέων κλειστών θέσεων φύτευσης δένδρων εντός του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Οι παραπάνω εργασίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει η Υπηρεσία. Οπότε για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προτίθεται να προβεί στη μίσθωση μηχανημάτων με χειριστή.

Το ποσό της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προϋπολογίζεται σε 14.929,60€ ευρώ και θα βαρύνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10651/07-02-2024 απόφαση έγκρισης δέσμευσης (ΑΑΥ: 794/07-02-2024) τον Κ.Α. 35.6233.001 του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά ημερομίσθιο οχτάωρης εργασίας.

Ανάδοχος ανά είδος μηχανήματος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως, προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά, όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, έως την Πέμπτη 15/02/2024 και ώρα 11:00μ.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12.

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

Την εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων και τη φόρτωση των προϊόντων εκρίζωσης καθώς και την εκσκαφή λάκκων φύτευσης για τις οποίες απαιτείται: α) μηχανικός εκσκαφέας-φορτωτής (τύπου JCB) 4x4 ισχύος από 85HP και άνω, β) περιστροφικός εκσκαφέας λαστιχοφόρος με κουβά και σφυρί ισχύος από 140HP και άνω για την εκρίζωση μεγάλων κορμών δένδρων διαμέτρου κορμού >1,51m, καθώς και μικρός Φορτωτής (Ταμπεράκι).

Η μίσθωση αφορά σε εργασία 8 ωρών και θα περιλαμβάνει τις δαπάνες για τη λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών τους, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για τη χρήση του μηχανήματος και την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις αμοιβές του χειριστή και του αναγκαίου εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία του μηχανήματος και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν είναι ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος και των εργαλείων έχει ο ανάδοχος.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες θα πρέπει να φέρει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του αναδόχου. Τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ή ατύχημα ή δυστύχημα που θα προκληθεί σε εργαζόμενους ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία με ευθύνη του αναδόχου.

Ο τύπος των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν είναι σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό.

  1. ΕΝΔEIΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

Είδος

 

CPV

 

Μονάδα μέτρησης

 

Τιμή μονάδος

(€)

 

Αριθμός Ημερομισθίων

 

Σύνολική Δαπάνη

     (€)

1.

Μηχανικός εκσκαφέας -φορτωτής (τύπου JCB) 4x4 ισχύος ≥ 85HP με ανοιγόμενο εμπρός κάδο 

 

45520000-8

 

ημερομίσθιο 8 ωρών

 

300,00

 

15

 

4.500,00

2.

Περιστροφικός εκσκαφέας – τσάπα, λαστιχοφόρο με κουβά και σφυρί ισχύος ≥ 140HP

 

45520000-8

 

ημερομίσθιο 8 ωρών

 

400,00

 

8

 

3.200,00

3.

Μικρός Φορτωτής (Ταμπεράκι)

 

45520000-8

 

ημερομίσθιο 8 ωρών

 

217,00

 

20

 

4.340,00

ΣΥΝΟΛΟ

12.040,00

Φ.Π.Α. 24%

  2.889,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

14.929,60

 

  1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης του οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, πρέπει να προσκομιστούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των μηχανήματων που θα χρησιμοποιηθούν και οι χειριστές των μηχανημάτων θα έχουν την απαιτούμενη από το νόμο άδεια η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ.

Γ) Όσον αφορά τα μηχανήματα:

- Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος που προσφέρεται

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ

- Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας

 

Δ) Αποδεικτικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Απαιτείται δηλαδή να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και β) βεβαίωση εγγραφής για Χωματουργικά Έργα ή χωματουργικές εργασίες ή Έργα Πρασίνου στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Χωματουργικά Έργα ή Εργα Πρασίνου, ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν πως “κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων, των χειριστών και εργατών που απασχολεί την έχει ο ίδιος και τυχόν υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στο προσωπικό ή σε τρίτους από κακή χρήση των μηχανημάτων ή των εργαλείων, θα βαρύνουν τον ίδιο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους”.

2) Στο συμφωνητικό που θα κληθεί  να υπογράψει ο ανάδοχος,  θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων ενδεικτικά και τα κάτωθι άρθρα περί ευθυνών του αναδόχου και διατάξεων ασφαλείας:

Άρθρο 1ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το ανωτέρω προσωπικό του.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις.

Άρθρο 2ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως με δαπάνες του εξασφαλίσει στους χώρους εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση (και αφαίρεση μετά τη λήψη των εργασιών) ταινιών σήμανσης, των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος την συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα.

5. Επί πλέον η τυχόν προσωρινή διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου μετά την απόκτηση των σχετικών αδειών και όπου παρίσταται η ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ' όλων των θέσεων. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας

7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως γνωστοποιεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως μελέτη προσωρινής σήμανσης του έργου, Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή των εργαλείων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην άμεση αντικατάστασή τους εντός μίας ημέρας. Το μηχάνημα (ή τα εργαλεία) που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο με βλάβη, θα πρέπει να έχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία αμέσως.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

 

 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Α/Α

Είδος εργασιών

CPV

Μονάδα μέτρησης

Τιμή μονάδος

(€)

Αριθμός Ημερομισθίων

Σύνολική Δαπάνη (€)

1

Μηχανικός εκσκαφέας -φορτωτής (τύπου JCB) 4x4 ισχύος ≥ 85HP με ανοιγόμενο εμπρός κάδο 

 

45520000-8

 

ημερομίσθιο 8 ωρών

 

 

15

 

2

Περιστροφικός εκσκαφέας – τσάπα, λαστιχοφόρο με κουβά και σφυρί ισχύος ≥ 140HP

 

45520000-8

 

ημερομίσθιο 8 ωρών

 

 

8

 

3

Μικρός Φορτωτής (Ταμπεράκι)

45520000-8

ημερομίσθιο 8 ωρών

 

20

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΦΠΑ 24%

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

Η μίσθωση αφορά σε εργασία 8 ωρών και θα περιλαμβάνει τις δαπάνες για την λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών τους, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για τη χρήση του μηχανήματος και την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις αμοιβές του χειριστή και του αναγκαίου εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και των ασφαλιστικών τους εισφορών.

 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Ημερομηνία:

Υπογραφή - Σφραγίδα:

Εκτύπωση