ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βόλος,  24/01/2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.: 6196

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

Πληρ.: Τσουράπας Κων/νος

Τηλ.: 24213 53271

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

Η Δ/νση Πρασίνου προκειμένου να επισκευάσει τα ελαστικά των μηχανημάτων κήπου που διαθέτει όπως χλοοκοπτικών τρακτέρ, φρεζών, σπαρτικών μηχανών,  αυλακωτήρων κ.α. καθώς και να αντικαταστήσει φθαρμένα ελαστικά (που δεν επισκευάζονται πλέον), προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ακριβής προσδιορισμός των εργασιών επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών που θα χρειαστεί να γίνει εντός του 2024 είναι εκ των προτέρων αδύνατος, καθώς οι βλάβες που θα εμφανιστούν δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Για τον λόγο αυτό και βάση των βλαβών που εμφανίστηκαν συχνότερα κατά το παρελθόν σε ελαστικά μηχανημάτων κήπου της Διεύθυνσης Πρασίνου ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομικές προσφορές συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες τιμές προσφοράς τους στα είδη εργασιών και στις τιμές ελαστικών που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα ώστε βάση της πιο οικονομικής προσφοράς να γίνεται η ανάθεση επισκευών στον εκάστοτε ανάδοχο - επισκευαστή.

α/α

Μηχάνημα

Διαστάσεις ελαστικού - Ιδιότητες

Τιμή ελαστικού (τεμ)

Τιμή αεροθάλαμου (τεμ)

Είδος Εργασίας

Επισκευή ελαστικού

Επισκευή  αεροθάλαμου

Επισκευή εκτός έδρας

1

Φρέζα HONDA

3,50R6

 

 

 

 

 

2

Αυλακωτήρας HONDA

4,50R6

 

 

 

 

 

3

Φρέζα HUSQVARNA αυτοκινούμενη

4,80R8

 

 

 

 

 

4

Χλοοκοπτικό τρακτέρ GRILLO FD1500 4WD

700R12

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

20,5X8,00-10

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

5

Φρέζα JONSERED

4,80R8

 

 

 

 

 

6

Σκούπα ωθούμενη

410/350-6

 

 

 

 

 

7

Αναρροφητήρας HOMCER PRO12

16/6,50-8

 

 

 

 

 

8

Θρυμματιστής VERMMER

145/80R13

 

 

 

 

 

9

Χλοοκοπτικό τρακτέρ GRILLO 750

20X10-8

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

15X600-6

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

10

Θρυμματιστής CARAVANGGIN 2925

155/70R12C

 

 

 

 

 

11

Χλοοκοπτικό τρακτέρ GUTBROD

15Χ600-6

(τετράλινα)

 

 

 

 

 

18Χ9,5-8

(τετράλινα)

 

 

 

 

 

12

Χλοοκοπτικό τρακτέρ LOWN BOSS JETSTAR

16/6,50-8

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

20X10-8 (εξάλινα)

 

 

 

 

 

13

Γεωργικός ελκυστήρας SAMSOLARIS

700R12

 

 

 

 

 

320/70R20

 

 

 

 

 

14

Γεωργικός ελκυστήρας

JOHN DEERE 4200

23x8.50-12

 

 

 

 

 

14.00-17.5

 

 

 

 

 

15

H.V.A. 180 XP

15Χ6.00-6 (τετράλινα)

 

 

 

 

 

20Χ8.00-8

(τετράλινα)

 

 

 

 

 

16

H.V.A. TC 238

15Χ6.00-6

(τετράλινα)

 

 

 

 

 

18Χ9.50-8

(τετράλινα)

 

 

 

 

 

17

H.V.A. TC 342Τ

15Χ6.00-6

(τετράλινα)

 

 

 

 

 

18Χ9.50-8

(τετράλινα)

 

 

 

 

 

18

Viking 6127 ZL

16Χ6.5-8

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

20Χ10-8

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

19

STIHL RT 6127 ZL

16Χ6.5-8

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

20Χ10-8

(εξάλινα)

 

 

 

 

 

20

Χλοοκοπτική μηχανή

TORO GREENMASTER

20x10,00-10

μπαλονέ

 

 

 

 

 

21

Χλοοκοπτική μηχανή

ETESIA H124DX

16X6,5-8

 

 

 

 

 

23Χ10,5-12

 

 

 

 

 

22

Καταστροφέας χόρτων

ETESIA AK 95

3,50-7

 

 

 

 

 

17Χ8,00-8

 

 

 

 

 

Το ποσό της δαπάνης για το σύνολο των επισκευών που θα προκύψουν θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6264.001 του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Η εκτέλεση των ανωτέρω θα γίνεται με βάση την κάθε βλάβη που θα προκύπτει σε συγκεκριμένο ελαστικό και δεν είναι δεσμευτική η κάλυψη του συνόλου των επισκευών των πιθανών βλαβών που αναφέρονται ανά είδος μηχανήματος.

Ο πίνακας προσφορών θα χρησιμοποιείται για την κοστολόγηση της κάθε βλάβης ανάλογα με το είδος μηχανήματος και τον αριθμό επισκευών ελαστικών.

Η συνολική δαπάνη δεν είναι δεσμευτικό να διατεθεί εξ ολοκλήρου. Η διάθεση θα γίνεται σταδιακά με βάση τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά είδος πιθανής εργασίας του κάθε μηχανήματος. Στην τιμή προσφοράς εκτός από τις εργασίες επισκευής θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των υλικών που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του ελαστικού ή/και του αεροθαλάμου που δεν επιδέχονται επισκευής θα τοποθετείται νέο με την ενδεικτική τιμή που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα η τιμή τοποθέτησης του νέου ελαστικού και του αεροθαλάμου (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης).

Ο ανάδοχος, ανά είδος μηχανήματος, θα προκύψει με κριτήριο την πιο οικονομική προσφορά ανάλογα με την περίπτωση. Δύναται να προκύψει διαφορετικός ανάδοχος για το σύνολο των εργασιών επισκευής ανά μηχάνημα και διαφορετικός για την ανάθεση της προμήθειας (ελαστικά ή/και αεροθάλαμος ανά μηχάνημα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στην στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 (4ος όροφος), Βόλος έως την Τρίτη 30/01/2024 και ώρα 11:00μμ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Το ποσό της συνολικής δαπάνης της επισκευής ελαστικών μηχανημάτων κήπου που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα βαρύνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5864/23-01-2024 απόφαση έγκρισης δέσμευσης (ΑΑΥ: 376/23-01-2024) τον Κ.Α. 35.6264.001 του προϋπολογισμού του έτους 2024 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και προϋπολογίζεται σε 1.000,00€.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Εκτύπωση