ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ NEW HOLLAND

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Βόλος 11/07/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 58255

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Τοπάλη 12

Πληρ.: Κ. Τσουράπας, Σ. Γουλιώτου

Τηλ.: 24213 53271

FAX: 24213 53272

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το Γεωργικό Ελκυστήρα New Holland, ως εξής :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αντλία νερού

ΤEMAXIΟ

1

Το ποσό της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6672.001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την 16/07/2019 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 - Δημητριάδος, 4ος όροφος, Βόλος, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

 

Εκτύπωση