ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                          Bόλος 18 / 4/2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 33644

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Βασιλείου Απ.

Τηλέφωνο: 2421350101

Email: a.vasiliou@volos.gr

ΦΑΧ :2421097610

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου τύπου "laminate" πάχους 7mm, Γερμανικών προδιαγραφών και κατασκευής (όχι Κινέζικο - Τούρκικο), με ευκολία κουμπώματος, βραδύκαυστο, άνθυγρο 100%, με μεγάλη αντοχή στο βάρος, ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις από κυλιόμενα φορτία με κλίμακα τριβής (AC-3 / 32), στους λεκέδες, στα χημικά υλικά, ευκολία στο καθάρισμα, διατήρηση του χρώματος, πιστοποιημένο με CE, για την κάλυψη επιφάνειας 84,50m2, στο κτίριο Σπίρερ (γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας), ομοιων με τα υπάρχοντα δάπεδα του ισογείου. - Περιλαμβάνεται το δάπεδο, το υπόστρωμα, σοβατεπί με πάχος 1,50cm, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικά τελειώματα και η εργασία τοποθέτησης. Περιλαμβάνεται και το κόψιμο από τις ξύλινες πόρτες των γραφείων που θα προηγηθεί των δαπέδων καθώς και η επανατοποθέτηση τους μετα την τοποθέτηση των ξύλινων δαπέδων.

84,50

m2

24,81

2.096,45

ΠΟΣΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)

2.096,45

Φ.Π.Α. 24%

503,15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (με Φ.Π.Α.)

2.599,60

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 70.6261.701 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας» και με Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 942 / 2019 (ΑΔΑ :ΩΧΖ1Ω96-ΖΧΦ) και 1139 / 2019 (ΑΔΑ :6ΙΦΦΩ96-ΚΝΨ).

Θα πρέπει να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε την προσφορά σας στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βόλου - Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Μεγάλη Τετάρτη 24/4/2019 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Η προσφορά σας θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου.

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Προμηθειών

Αρετή Κεχαΐδου

Εκτύπωση