Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟ10Ο ΔΗΜ. ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517

Βόλος, 8/10/2014

Αρ. Πρωτ. 470

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Προέδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4076 /10-8-2012 (ΦΕΚ 159) άρθρο 6 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων», όπως είχε αντικασταθεί.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4002 - ΦΕΚ 180/22.08.2011 άρθρο 69 «περί του τρόπου διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων καθαριστριών για το σχολικό έτος 2012-2013»
 4. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)
 5. Την εισήγηση του Διευθυντή του 10ου Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας.
 6. Την με αριθμ. 53/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, ενός/ μίας (1) καθαριστή /καθαρίστριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων,  για το σχολικό έτος 2014-2015, μετά από κενό που δημιουργήθηκε:

- 10ο Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας,  Ελ. Βενιζέλου τέρμα, τηλ. 24210-85740. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά (στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

 

- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι την Τρίτη 14/10/2014.

 

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
 6.  Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Κατόπιν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1. Προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2. Στη συνέχεια κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας οι υποψήφιοι:

α. που είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών με γονική μέριμνα

β. που είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών με  γονική επιμέλεια

γ. οι πολύτεκνοι (4 παιδιά και πάνω).

3. Σε όλες τις κατηγορίες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας, όλοι οι υποψήφιοι, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων πρώτα και στη συνέχεια με το χρόνο ανεργίας τους.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

 

Το πρακτικό του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
 5. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 8. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 9. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

 

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην σχολική μονάδα, από Πέμπτη 9/10/2014 έως Τρίτη 14/10/14 και κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00.

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται  από το σχολείο, καθώς και από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517 και 28518 (Εσωτ. 5 ή 8).

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΚΟΤΟΓΛΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκτύπωση