ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ -ΕΚΤΑΦΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων προτίθεται να εκτελέσει Εργασίες ταφών –εκταφών στα Κοιμητήρια της Δ/νσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου. Ο προύπολογισμός είναι : 19.548,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εκτύπωση