ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ- ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες ταφών- εκταφών στα
Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2019 και 2020

Εκτύπωση