ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 24210-28517

Βόλος, 23/05/2017

Αριθ. Πρωτ. 1448

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ)

1.Προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, (Μαγδ. Αγγελέτου 3, Νέα Ιωνία).

2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα:

α. με την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016Τ.Β’) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/Β/2008) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 111526/Δ4/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1541/Β/2010)

β. με την υπ. αριθμ. 50/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

Με βάση τα παραπάνω ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ως εξής:

Άρθρο 1ο

Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο χώρο όπου στεγάζεται η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου στην δ/νση: Ζάχου – Επτά Πλατανίων την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ως εξής:

Α/Α

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1

3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας,

10:00 – 10:15 π.μ

10:15 – 10:30 π.μ

Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 19 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, ως εξής:

Α/Α

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1

3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας,

10:00 – 10:15 π.μ

10:15 – 10:30 π.μ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί ο διαγωνισμός δύναται να μεταφερθεί η διενέργεια διαγωνισμού την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Τα Δικαιολογητικά και οι Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 2ο

Χρονική διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι εννέα (9) χρόνια, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2026, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Άρθρο 3ο

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τέσσερα (4,00) ευρώ ανά μαθητή ετησίως.

Άρθρο 4ο

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον παραπάνω πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση

β) Συνταξιούχοι

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α'/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Άρθρο 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, σε κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τέσσερα (4,00) ευρώ ανά μαθητή ετησίως.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€).

Στους αποτυχόντες του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη αυτής άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Επίσης η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνισμού καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει εσκεμμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όσοι από τους συμμετέχοντες παρακωλύουν την διενέργεια του διαγωνισμού, αυτομάτως αποκλείονται με απόφαση του ΔΣ από την παρούσα διαδικασία καθώς κι από κάθε μελλοντικό διαγωνισμό και θα επιβαρύνονται με την παρακράτηση της εγγύησης συμμετοχής τους με την καταβολή των εξόδων δημοσίευσης και με οποία άλλη οικονομική ζημία έχει υποστεί η Σχολική Επιτροπή.

Στην περίπτωση που ο αναδειγμένος πλειοδότης δεν προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και καταβάλει και το ποσό για τα έξοδα δημοσίευσης .

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ ή να είναι πιστοποιημένος είτε μέσω (ΕΟΠΠΕΠ) είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ)

ιβ)Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

ιγ) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Άρθρο 6ο

Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου

Για την επιλογή του μισθωτή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α) Η τιμή της προσφοράς,

β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου

γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια.

δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

στ) την πιστοποίηση είτε μέσω (ΕΟΠΠΕΠ) είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ)

Την εκμετάλλευση θα αναλάβει εκείνος που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ ανωτέρω περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:

  • Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

  • Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (1) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8).

  • Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

  • Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου πέντε (05) μόρια

  • Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένειας τρία (03) μόρια.

  • Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (04) μόρια.

  • Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.

  • Πιστοποιημένος είτε μέσω (ΕΟΠΠΕΠ) είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (2) μόρια.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι, η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά η οποία δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερη από την αρχική. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται μέχρι κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα για να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων και για όσο χρονικό διάστημα κρίνει η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Άρθρο 7ο

Καταβολή μισθώματος

Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής (ΕΤΕ, Αρ. λογ/μού: 202-540001-59) σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου κάθε έτους. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

υ = (1/189)·α·β·γ

όπου:

υ: το ύψος των δόσεων,

189: οι εργάσιμες ημέρες του έτους,

α: η προσφορά,

β: ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις,

γ: οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου θα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτών.)

Άρθρο 8ο

Η σύμβαση καταγγέλλεται από τη Σχολική Επιτροπή για τους εξής λόγους:

Α) Για παράβαση των όρων της υπογραφείσας μισθωτικής σύμβασης

Β) Μετά την πιστοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου και εισήγηση της στη Σχολική Επιτροπή για την καταγγελία της σύμβασης, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, μετά από ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Κυλικείου και του μισθωτή/τριας.

Γ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής μετά την ακρόαση του/της μισθωτή/τριας, υποδεικνύει την υποχρέωση του/της μισθωτή/τριας στην τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναφθείσα μίσθωση και σε συνέχιση της μη συμμόρφωσής του για την καταβολή, σύμφωνα με και με τα προβλεπόμενα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, αποφασίζει την καταγγελία της σύμβασης.

Άρθρο 9ο

Υποβολή ενστάσεων

α) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

γ) Ενστάσεις κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

Άρθρο 10ο

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4), 7,8 και 9 του Ν. 3528/2017 (ΦΕΚ 26Α/9/2/2007), «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Εάν ο μισθωτής εγκαταλείψει το κυλικείο ή αναιτίως δεν το λειτουργεί (χωρίς να έχει ενημερώσει το ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής εγγράφως δυο μήνες πριν την διακοπή λειτουργίας του κυλικείου) υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας είκοσι (20) ευρώ ημερησίως και μέχρι η λειτουργία του κυλικείου να ανατεθεί σε άλλον μισθωτή. Σε περίπτωση που ο/η μισθωτής/τρια ενημερώσει εγγράφως την Σχολική Επιτροπή για την πρόθεσή της να εγκαταλείψει το σχολικό κυλικείο τουλάχιστον δύο μηνών πριν τότε δεν θα επιβαρύνεται με την καταβολή ποινικής ρήτρας είκοσι ευρώ(20€).

Επίσης και στην περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ.(σχετική η αριθμ. Δ4/693/14.11/91 εγκύκλιος)

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε (πρώην ΤΕΒΕ σχετική η αριθμ. Δ4/467/8.8.91 εγκύκλιος).

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθμ. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος).

ε) Θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ. 1γ /Γ.Π./οικ 81025-27/8/2013 (ΦΕΚ 2135/29/8/2013τ. Β') Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών) χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθαρισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας» και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείου όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία σύμφωνα με το ΦΕΚ 1581-28/7/2015 Απόφασεις – Αριθμ. 78649 Αντικατάσταση του αρ. 137 “Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης” της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014)

Η Σχολική Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους ή και να προσθέσει και άλλους κατά την κρίση της.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνου όρου από τον εκμεταλλευτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Συγκροτείται Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού:

Του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας η οποία θα απαρτίζεται από τους:

α) Γαλάτη Απόστολο, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, με αναπληρωτή τον Πράττο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου

β) Σαλαμουρίδη Ιωάννη, Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας με αναπληρωτές τους Πασχάλη Νικόλαο - υποδιευθυντή και Χρησοπαίδου Ασημίνα - υποδιευθύντρια.

γ) Σδρόλια Βάγιο πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, με αναπληρωτές τους Γκάτση Αθηνά - ταμία και Τσιόνα Αθανάσιο γραμματέα συλλόγου.

Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας για την αποδοχή του ή όχι.

4.Με την ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες (Ταχυδρόμος, Μαγνησία) σε μια ηλεκτρονική εφημερίδα mycitynet.gr. Επίσης θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Μονάδας και της Σχολικής Επιτροπής καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://www.dimosvolos.gr.

Όλα τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος μετά την υπογραφή του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού οφείλει σε κάθε περίπτωση να τα καταβάλει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περίληψη

ΑΙΤΗΣΗ

Εκτύπωση