ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ε
νδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τριών εκατομμυρίων ενενήντα εφτά χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών, (3.097.089,90€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης

Εκτύπωση