ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την "Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Βόλου"
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 83.886,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.