ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την  «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου»
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.927,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».