ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΦΗ ΚΑΝΔΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΚΟΥΚΟΣ” ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Αφή κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο “Κούκος” της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 89.991,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ