ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εγκατάστασης & Λειτουργίας Ευφυούς Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 5.325.711,17 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Εκτύπωση