ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΣΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΣΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Μελέτη Νέου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Βόλου»
Προεκτιμώμενη αμοιβή: 36.138,06 € (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%).