ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Βόλος, 14/3/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                    Aριθ. Πρωτ.: 941

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πληροφορίες: Κατσαρού Βασιλική

Τηλέφωνο: 2421028518

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου»

ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.648,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Όροι διακήρυξης

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ορθή επανάληψη εντύπου)

 

Εκτύπωση