ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά είδος, για την προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 151.039,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA 13%.