ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος, 17Αύγουστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 68770

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σέκερη και Λαμπράκη

Ταχ. Κωδικας: 38334

Πληροφορίες: Μπαντής Δημήτρης

Τηλέφωνο: 2421030930

Fax: 2421030940

E-mail: infovolos@gmail.com

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου 2017 και προκειμένου να υλοποιηθεί η συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού GreckaPanorama στην Πολωνία, απαιτείται η μετάφραση εντύπου τουριστικής προβολής.

Σύμφωνα με την με αριθμό 14840/25.10.2012 Εγκύκλιο: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η μετάφραση των κειμένων θα ανατεθεί σε πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο (απαιτείται η πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN-15038:2006) το οποίο θα εκδώσει και σχετική βεβαίωση όπου θα βεβαιώνεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία της μετάφρασης. Σημειώνεται ότι το υλικό τουριστικής προβολής δεν εμπίπτει στην κατηγορία των εγγράφων προς επίσημη μετάφραση κατά την έννοια του ν. 3712/2008 (Φ.Ε.Κ. 225/Α’) «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις». Με αυτό δεδομένο, επισημαίνεται ότι η μετάφραση θα πρέπει να εξετάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εντύπου. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να αποφευχθεί η «λέξη προς λέξη» μετάφραση των κειμένων, καθώς και η «πιστή» μεταφορά ελληνικών εκφράσεων στην ξένη γλώσσα.

Προκειμένου να εκτιμηθεί το τελικό κόστος, ακολουθεί συνημμένα το προς μετάφραση κείμενο σε μορφή word.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο ποσό των 600,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται προσφορές που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό αυτό.

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

1.

Μετάφραση εντύπου τουριστικής προβολής

600,00 €

Το κόστος της εν λόγω δαπάνης θα βαρύνει τoν ΚΑ 00.6113.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βόλου. Η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί με την αρ.  435/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τα παραπάνω ζητείται από τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το υπόδειγμα του ακολουθεί συνημμένα.

Παράλληλα και ως κριτήριο αποκλεισμού, ζητείται η κατάθεση βεβαίωσης πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις εγκυκλίου που αρχικά αναφέρεται.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Το. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανάδοχος/οι υποχρεούται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€) στο σύνολο της προσφοράς.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου, Λαμπράκη με Σέκερη, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας έως την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

Στούμπος Γεώργιος

 

Συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα πίνακα
  2. Κείμενο προς μετάφραση
Εσωτερική Διανομή:
  1. Φ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
  2. Φ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Μετάφραση εντύπου τουριστικής προβολής στα Πολωνικά

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κείμενο

Βόλος Πήλιο, Ελλάδα

Το λιμάνι των Αργοναυτών, το βουνό των Κενταύρων

ΒΟΛΟΣ ΠΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

www.volosinfo.gr

ενότητα

Ανακαλύψτε τον Βόλο και το Πήλιο

στο κέντρο της Ελλάδας

Ο Βόλος, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας (320 χλμ. Β της Αθήνας και 219 χλμ. Ν της Θεσσαλονίκης). Φυσικό λιμάνι του Παγασητικού κόλπου και σε απόσταση αναπνοής από το βουνό του Πηλίου, συνδυάζει όλη τη γοητεία της θάλασσας με τη μυστηριακή ομορφιά του βουνού των Κενταύρων. Η πόλη συνδέεται με την περίφημη Αργοναυτική Εκστρατεία, ένα από τα σημαντικότερα έπη της Ελληνικής μυθολογίας.

ενότητα

ένας μυθικός προορισμός

Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική εκστρατεία

Ο Βόλος είναι η Μητρόπολη του παγκόσμιου Μύθου της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Η πρώτη μεγάλη ναυτική εξόρμηση των αρχαίων Ελλήνων σχετίζεται άμεσα με την Ιωλκό, την κυρίαρχη πόλη στον Παγασητικό Κόλπο την εποχή του Χαλκού. Από εδώ ξεκίνησε η Αργώ, το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες με σκοπό να ταξιδέψουν στην Κολχίδα της Μαύρης θάλασσας (σύνορα Ρωσίας – Γεωργίας) και να φέρουν πίσω το «χρυσόμαλλο δέρας».

Σήμερα, η σύγχρονη Αργώ, ανακατασκευασμένη με υλικά και τεχνικές της εποχής του Μύθου, ανήκει στον Δήμο Βόλο και αποτελεί ένα έκθεμα μοναδικό παγκοσμίως.

Η χώρα των Κενταύρων

Στην ιστορία και την τέχνη οι Κένταυροι απεικονίζονται άνθρωποι στο πάνω τμήμα του κορμού και άλογα στο κάτω. Πιο γνωστός Κένταυρος είναι ο σοφός Χείρωνας, δάσκαλος μεταξύ άλλων του Ασκληπιού, του Ιάσονα και του Αχιλλέα.

Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε βότανα για τη θεραπεία ασθενειών και τραυμάτων. Σύμφωνα με το μύθο ο Χείρωνας ανήκε στην ξεχωριστή εκείνη φυλή των Κενταύρων, οι οποίοι είχαν θεϊκή καταγωγή και ήταν σοφοί, δίκαιοι, καλόκαρδοι, φίλοι και συμπαραστάτες των ανθρώπων.

Θέρετρο των Θεών

Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, το Πήλιο ήταν το καλοκαιρινό θέρετρο των δώδεκα Θεών του Ολύμπου. Από εδώ ο Δίας, πετώντας βράχους στη θάλασσα, δημιούργησε τις όμορφες Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος)

Το μήλο της Έριδος, έπαθλο του θεϊκού διαγωνισμού ομορφιάς.

O γάμος του Πηλέα και της Θέτιδας έγινε στα δάση του Πηλίου. Στο γάμο αυτό ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι Θεοί, εκτός από την θεά της φιλονικίας, την Έριδα. Εκείνη προσβεβλημένη πέταξε το περίφημο μήλο, που πάνω του έγραφε «για την πιο όμορφη» ανάμεσα στην Ήρα, την Αφροδίτη και την Αθηνά, οι οποίες διαφώνησαν για ποια από τις τρεις προορίζεται. Ο Δίας πρότεινε στις Θεές να οδηγηθούν στον Πάρη, πρίγκιπα της Τροίας που θα επέλεγε την ομορφότερη. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς. Ο Πάρις χαρίζει το μήλο στην Αφροδίτη, κι εκείνη τον βοηθά να κατακτήσει την καρδιά της Ωραίας Ελένης. Η απαγωγή της ήταν η αφορμή για τον Τρωικό Πόλεμο.  

Ό,τι κι αν ακούσεις για το Βόλο και το Πήλιο, όσο κι αν μοιάζει μύθος, τελικά είναι αλήθεια.

Ο μύθος μιλά για Κενταύρους που ζουν στο Πήλιο, μαγικά πλάσματα, μισοί άλογα μισοί άνθρωποι. Είναι αλήθεια. Κένταυρους θα συναντήσεις και σήμερα στην εικόνα των ανθρώπων που πάνω σε ένα άλογο αναζητούν την ομορφιά του δάσους στα μονοπάτια του βουνού.

Ο μύθος λέει ότι αρχαίοι Θεοί, κατοικούν στην περιοχή το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια. Κάθε φορά που θα βουτήξεις και θα απολαύσεις τις παραλίες και τα γαλανά νερά, θα καταλάβεις γιατί.

Ο μύθος λέει ότι από το λιμάνι του Βόλου, ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες, με πλοίο την Αργώ ξεκίνησαν για να βρουν το χρυσόμαλλο δέρας. Ακόμη και σήμερα, σύγχρονοι αργοναύτες ζουν την εμπειρία και την ομορφιά της θάλασσας μέσα από πλήθος θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Ό,τι κι αν ακούσεις για τον τόπο αυτό, είναι αληθινό. Οι δυνατότητες της περιοχής, αν και ακούγονται υπερβολικές, είναι πραγματικές.

Όλα είναι αλήθεια.

Βόλος Πήλιο, είναι αλήθεια.

ενότητα

Βόλος, πόλη δίπλα στη θάλασσα, λιμάνι των Αργοναυτών

Ο Βόλος είναι μια σύγχρονη πόλη με ξεχωριστή γοητεία, ιδιαίτερο χρώμα και κύριο χαρακτηριστικό τη θέση του ανάμεσα στη θάλασσα του Παγασητικού και το επιβλητικό Πήλιο.

Η θάλασσα δημιουργεί ένα μακρύ και υπέροχο παραλιακό μέτωπο με πολλά κέντρα αναψυχής και μερικά από τα εκατοντάδες περίφημα τσιπουράδικα της πόλης, με το παραδοσιακό τσίπουρο και τους ξεχωριστούς θαλασσινούς μεζέδες. Η πεζοδρομημένη παραλιακή λεωφόρος Αργοναυτών και το επιβατικό λιμάνι στο δυτικό άκρο της, με την εκπληκτική θέα προς την θάλασσα και τον καταπράσινο λόφο Πευκάκια, είναι το δημοφιλέστερο σημείο συνάντησης και περιπάτου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Ο κεντρικός εμπορικός πεζόδρομος, τα ενδιαφέροντα κτήρια, τα δημόσια μέγαρα, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις των αρχών του 20ού αιώνα και οι ιστορικές εκκλησίες κάνουν την περιήγηση στον Βόλο πραγματικά απολαυστική.

Η αξιοσημείωτη πολιτιστική δραστηριότητα, το πολύμορφο μωσαϊκό των κατοίκων του και η ζωντανή πανεπιστημιακή κοινότητα συμπληρώνουν την εικόνα της πόλης.

Η Αργώ είναι το σύμβολο της πόλης. Το μυθικό πλοίο που έγινε παγκόσμια γνωστό μέσω του μύθου της Αργοναυτικής εκστρατείας των Αργοναυτών και του Ιάσονα στην Κολχίδα. 

Λίγα χλμ. δυτικά της πόλης, βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι του Σέσκλου (ο οικισμός χρονολογείται στο 6.000 π.Χ και είναι ο αρχαιότερος της Ευρώπης) και του Διμηνίου (ο πιο γνωστός προϊστορικός οικισμός της Ελλάδας και ο σημαντικότερος της νεότερης Νεολιθικής Περιόδου).

Από τον Βόλο ξεκινάει το ταξίδι

ενότητα

Πήλιο, διακοπές σε μαγικό βουνό

Βόρεια και ανατολικά του Βόλου, αναπτύσσεται το Πήλιο, το καταπράσινο βουνό των θρύλων και των Κενταύρων, από τα ομορφότερα και γοητευτικότερα της Ελλάδας.

Απλωμένο σε έκταση 50 περίπου χιλιομέτρων και ψηλότερη κορυφή στα 1.624 μέτρα, το Πήλιο ασκεί γοητεία στον επισκέπτη συνδυάζοντας μοναδικά βουνό και θάλασσα.

Τα δεκάδες ξακουστά χωριά του, είναι όλα τους χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακοί οικισμοί, λόγω του εξαίσιου φυσικού τοπίου, της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς και της χαρακτηριστικής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.

Αξέχαστη εμπειρία αποτελεί η διαδρομή που ακολουθεί ο θρυλικός «μουτζούρης», το ατμήλατο τραίνο του Πηλίου, που λειτουργεί από το 1895.

Πανέμορφες διαδρομές στο βουνό, δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν το εντυπωσιακό τοπίο του βουνού, τη θέα στη θάλασσα και τα υπέροχα χωριά.

Στον ορεινότερο οικισμό, τα Χάνια, λειτουργεί σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο με συγκλονιστική θέα της ανατολικής και κεντρικής Ελλάδας.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι σε πολλές περιοχές του Πηλίου πραγματοποιούνται οργανωμένα προγράμματα εναλλακτικού τουρισμού (ιππασία, πεζοπορία, οικοτουριστικές διαδρομές κ.α.).

Μόλις επισκεφτείτε το Πήλιο θα καταλάβετε ότι δεν φτάσατε απλά σε έναν ακόμη τουριστικό προορισμό αλλά στο σπίτι σας, στην Ελλάδα που πάντα ονειρευόσασταν.

ενότητα

Κάθε χωριό και ένα ξεχωριστό αξιοθέατο

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Πολύ γνωστό και πολύ όμορφο Πηλιορείτικο χωριό. Ανεπτυγμένος τουριστικός προορισμός με εξαιρετικές υποδομές φιλοξενίας και εστίασης, που διατηρεί όμως ανέπαφη την ομορφιά του χωριού και την τοπική παράδοση. Είναι ιδανικό μέρος για διαμονή και αφετηρία για εκδρομές σε όλο το Πήλιο. Η Πορταριά εύκολα θα γίνει ο αγαπημένος σας προορισμός και η όμορφη ανάμνηση σας από το μυθικό βουνό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεοκλασικά αρχοντικά της, εκ των οποίων πολλά λειτουργούν ως ξενώνες, καθώς και το εκκλησάκι της Παναγίας της Πορταρέας που έδωσε το όνομά του στο χωριό. Λειτουργεί επίσης Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Κάθε χρόνο προς τα τέλη Αυγούστου αναβιώνει το έθιμο του Πηλιορείτικου γάμου.

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

Η Μακρινίτσα είναι το πιο αντιπροσωπευτικό χωριό του Πηλίου. Έχει διατηρήσει ατόφια την παραδοσιακή Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και είναι ολόκληρη ένα αυθεντικό δείγμα της τοπικής παράδοσης. Παντού θα περπατήσεις σε πέτρινα καλντερίμια, θα βρεις βρύσες με δροσερό νερό, θα ανταμώσεις αρχοντικά και φιλόξενους ανθρώπους. Το χωριό είναι γνωστό «ως μπαλκόνι του Πηλίου» για την ανεμπόδιστη θέα προς το Βόλο και τον Παγασητικό. Η κεντρική της πλατεία περιλαμβάνεται στα κορυφαία αξιοθέατα του Πηλίου που πρέπει οπωσδήποτε να βάλει ο επισκέπτης στο πρόγραμμά του. Στο χωριό λειτουργεί το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Πηλίου, που στεγάζεται στο Αρχοντικό Τοπάλη. Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο από τα Μουσεία που λειτουργούν στα πηλιορείτικα χωριά με πλούσια συλλογή εκθεμάτων για την ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των κατοίκων άλλοτε.


ενότητα

Χωριά που συναντάς ανεβαίνοντας στο Πήλιο

ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

Το πρώτο χωριό ανεβαίνοντας από τον Βόλο προς το Πήλιο, με πλούσια βλάστηση, όμορφη πλατεία και ταβέρνες με ελληνική μουσική.

ΑΝΑΚΑΣΙΑ

Η Ανακασιά έχει έντονο το πηλιορείτικο στοιχείο, με παλιά αρχοντικά και παραδοσιακά καλντερίμια. Αξιοθέατό της το Αρχοντικό Κοντού ολόγραφο με έργα του σημαντικότερου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου.

ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ

Προάστιο του Βόλου με όμορφη θέα. Παλιά αρχοντικά ανάμικτα με νέα διατηρούν το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ύφος.

Αξιοθέατα του είναι ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο λόφος της Eπισκοπής.

ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ

Όμορφο χωριό στις παρυφές του Πηλίου, προσφέρει την πλέον κοντινή στον Βόλο απόδραση στη δροσιά και την ηρεμία της φύσης. Εδώ κάθε Μάιο γίνεται η ετήσια «γιορτή των λουλουδιών».

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

Μικρό και όμορφο χωριό με γάργαρα νερά και υπέροχη θέα από την πλατεία του. Σημείο αφετηρίας ή περάσματος για μερικές από τις πιο όμορφες περιπατητικές διαδρομές στο Δυτικό Πήλιο. Στο τέλος κάθε Ιουλίου διοργανώνεται η «γιορτή του Λουκάνικου».

ΚΑΤΗΧΩΡΙ

Χωριό χτισμένο σε περιοχή με πλούσια βλάστηση, οικισμένο σε δυο γειτονιές και προσανατολισμένο στην αύρα του Παγασητικού κόλπου. Διατηρεί το παραδοσιακό χρώμα του με βυζαντινές εκκλησίες, εξωκλήσια και περιποιημένα σπίτια. Η αγροτική φυσιογνωμία του χωριού παρουσιάζεται στο Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο «Χατζηγιάννη» και στο παρακείμενο Εκθετήριο Αγροτικής Ιστορίας, ενώ κάθε Ιούλιο πραγματοποιείται η «γιορτή Τσίπουρου».

ΔΡΑΚΕΙΑ

Η Δράκεια κτίστηκε στο 1655 από Ηπειρώτες μαστόρους. Είναι από τα λίγα χωριά του Πηλίου, που δεν έχει αξιοποιηθεί τουριστικά, παρόλο που αποτελεί ιδανικό τόπο για ξεκούραση και απομόνωση μέσα στη φύση. Περιλαμβάνεται στα «Μαρτυρικά χωριά» της Ελλάδας, λόγω της εκτέλεσης 115 πατριωτών από τους Γερμανούς το 1943. Στον τόπο της εκτέλεσης, την πλατανοσκέπαστη κάτω πλατεία του χωριού, λειτουργεί Χώρος Μνήμης αφιερωμένος στα θύματα της σφαγής.

ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

Ο Άγιος Βλάσιος απέχει 5 χιλιόμετρα από τις παραλίες του Παγασητικού. Η θέση του το καθιστά σημείο εκκίνησης για εξερευνήσεις στο Κεντρικό Πήλιο. Έχει διατηρήσει το παραδοσιακό του χρώμα καθώς η παλιά αγροτική ζωή αποτυπώνεται στα σπίτια και τη διασκέδαση των κατοίκων. Το χωριό πήρε το όνομά του από την ομώνυμη εκκλησία, που είναι χτισμένη το 18ο αιώνα από τον Ηπειρώτη μάστορα Δήμο Ζαπανιώτη.

ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Από τα αρχαιότερα πηλιορείτικα χωριά, οφείλει το όνομά του στο ομώνυμο βυζαντινό μοναστήρι, που ιδρύθηκε από τον όσιο Λαυρέντιο. Ολόκληρο το χωριό, είναι ένα μνημείο πηλιορείτικης τέχνης με θαυμάσια κτίρια, βρύσες και καλντερίμια. Ξεχωριστός είναι ο κύκλος εκδηλώσεων «Μουσικό Χωριό», που πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο.

ενότητα

Χωριά που συναντάς δίπλα στη θάλασσα

ΑΓΡΙΑ

Γραφικός παραθαλάσσιος οικισμός με έντονη οικιστική ανάπτυξη, 6 μόλις χιλιόμετρα από τον Βόλο.

Η Αγριά, διαθέτει μεγάλη παραλία, όπου στα πολλά ουζερί και ταβερνάκια της μπορεί κανείς να απολαύσει πηλιορείτικη κουζίνα και θαλασσινές λιχουδιές. Κορυφαία στιγμή του καλοκαιριού η «Ψαράδικη Βραδιά» που διοργανώνεται στην παραλία της.

ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

Δύο όμορφα χωριά μέσα στους καταπράσινους κι εύφορους πρόποδες του Πηλίου, εφοδιάζουν με τα εξαιρετικά προϊόντα τους την ευρύτερη περιοχή. Εάν βρείτε αχλάδια κοντούλες ή ροδάκινα λεμονάτα… μην αδιαφορήσετε.

Στα Λεχώνια, διατηρούνται, από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας πυργόσπιτα και πολλά παλιά νεοκλασικά αρχοντικά. Από εδώ ξεκινά σήμερα το τρενάκι του Πηλίου τη μαγευτική του διαδρομή προς τις Μηλιές.

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Παραθαλάσσια πόλη χτισμένη στη βορειοδυτική παραλία του Παγασητικού Κόλπου. Η Νέα Αγχίαλος έχει όμορφες αμμουδερές παραλίες, αξιόλογη νυχτερινή ζωή, πολλά καλοκαιρινά happenings, ξενοδοχεία δίπλα στη θάλασσα και όλες τις ευκολίες που θα ήθελε ένας επισκέπτης. Το καλοκαίρι γίνονται συνέχεια εκδηλώσεις με κορυφαία την παραδοσιακή γιορτή κρασιού.

Εκτός όμως από τις φυσικές ομορφιές και την τουριστική υποδομή, σημαντική είναι η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της. Εκεί ήταν η αρχαία Πύρασος, το λιμάνι της «λαμπροτάτης» αρχαίας πόλης των Φθιωτίδων Θηβών, γνωστή σήμερα για τον αρχαιολογικό χώρο με τα εκτεταμένα λείψανα των παλαιοχριστιανικών χρόνων.

ενότητα

Ήλιος, θάλασσα αμέτρητες ακτές

Στα νερά του Αιγαίου και του Παγασητικού

Ο ήλιος και θάλασσα αποτελούν πάντοτε λόγους για να επισκεφτείς προορισμούς στην Ελλάδα, κυρίως το καλοκαίρι Πολύ περισσότερο στο Βόλο και στο Πήλιο όπου το πυκνό πράσινο του βουνού πλησιάζει απρόσμενα το μπλε της θάλασσας σχηματίζοντας μεγάλες και πανέμορφες παραλίες.

Αμέτρητες παραλίες οι οποίες έχουν βραβευθεί με Γαλάζιες Σημαίες  θα βρεις στον Παγασητικό Κόλπο ή προς την πλευρά του Αιγαίου πελάγους. Ό,τι τύπος επισκέπτη και να είσαι, θα υπάρχουν αρκετές ακτές που θα σε ικανοποιήσουν. Πολυσύχναστες ακρογιαλιές ή απομονωμένοι όρμοι, με πολύ αμμουδιά ή απόκρημνες και βραχώδεις ακτές, πάντα όμως με καθαρά νερά, όμορφες παραλιακές ταβέρνες, φρέσκο ψάρι, εξαιρετική ξενοδοχειακή υποδομή, ήσυχες ή με beachbars, θαλάσσια σπορ και ιστιοπλοΐα.

Μπορείς να φτάσεις σε όλες με το αυτοκίνητό σου, με το ποδήλατο, με τα πόδια μετά από μια μαγευτική διαδρομή στο δάσος, αλλά πάντα εύκολα. Μπορείς ακόμη και να επιλέξεις να μείνεις σε ένα όμορφο δωμάτιο δίπλα στο κύμα, να είναι η άμμος το μπαλκόνι σου και η θάλασσα δική σου. Όλα είναι αλήθεια.

ενότητα

Αξιοθέατα και άλλα ενδιαφέροντα

Αν ικανοποιήθηκες από ατέλειωτες ώρες στη θάλασσα πάνω στην άμμο και δίπλα στο κύμα, κάτω από τον Μεσογειακό ήλιο, που θα θυμάσαι όλο τον χειμώνα,

αν ξεκουράστηκες στο δροσερό δωμάτιο του ξενοδοχείου, μετά από τον αναζωογονητικό καλοκαιρινό ύπνο του μεσημεριού,

αν ευχαριστήθηκες τις δροσερές απογευματινές βόλτες στα χωριά του Πηλίου στα πέτρινα καλντερίμια και απόλαυσες έναν καφέ και ένα γλυκό σε μια πλατεία κάτω από ένα καταπράσινο πλατάνι,

τότε είσαι έτοιμος για ακόμη περισσότερες εμπειρίες

Τρενάκι Πηλίου, μια βόλτα διαφορετική…

Το τρενάκι του Πηλίου ταξιδεύει στο βουνό μέσα σε μια όμορφη ορεινή διαδρομή διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων και χρόνου 90 λεπτών, μέχρι το ιστορικό κεφαλοχώρι των Μηλιών. Η διαδρομή είναι γεμάτη από φύση και παλαιές αλλά περίτεχνες κατασκευές, που διαμόρφωσαν τις αντιστηρίξεις, τα τοξωτά γεφύρια, τις καμάρες και τα στόμια των σηράγγων.

Η σημερινή διαδρομή είναι μέρος της απόστασης Βόλος – Μηλιές. Η κατασκευή άρχισε το 1892 και το πρώτο της κομμάτι μέχρι τα Λεχώνια ολοκληρώθηκε το 1896. Το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τις Μηλιές κατασκευάστηκε στην συνέχεια, για να τεθεί σε λειτουργία το 1903.

Την επίβλεψη κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής, της μικρότερης σε πλάτος παγκοσμίως, είχε ο Εβαρίστο Ντε Κίρικο, ο πατέρας του γνωστού ζωγράφου Τζόρτζιο ντε Κίρικο, που γεννήθηκε στο Βόλο.

Το τρένο αναχωρεί στις 10:00 από τα Άνω Λεχώνια και στις 15:00 από τις Μηλιές, με ενδιάμεση στάση 15΄ στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις και αποτελεί μια εξαιρετική ημερήσια εκδρομή για μια διαφορετική γνωριμία με το Πήλιο.

Μετέωρα, εκκλησίες και μοναστήρια

Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από πολύ μεγάλους βράχους οι οποίοι υψώνονται στον κάμπο της Θεσσαλίας. Τα μοναστήρια των Μετεώρων, που είναι χτισμένα στις κορυφές κάποιων από τους βράχους, είναι σήμερα το δεύτερο πλέον σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα, μετά το Άγιο Όρος. Τα μετέωρα περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Υπέροχα μοναστήρια, πολλές καλοδιατηρημένες εκκλησίες αλλά και πάρα πολλά θρησκευτικά πανηγύρια μπορεί κάποιος να επισκεφτεί σε πολύ κοντινή απόσταση από το Βόλο και να αισθανθεί την κατάνυξη ή την πολιτιστική κληρονομιά που μεταδίδει κάθε χώρος, σε μια ημερήσια θρησκευτική περιήγηση (Ιστορικές Μονές Παναγίας Ξενιάς, Σουρβιάς, Φλαμπουρίου, Βυζαντινός Ναός Αγ. Νικολάου Καναλίων, μοναστήρια σε Πορταριά, Άγ. Γεώργιο και Γατζέα)

Πεζοπορία εκεί που κάνουν διακοπές οι Θεοί

Η πεζοπορία στο βουνό είναι μια όμορφη δραστηριότητα που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων επισκεπτών. Το Πήλιο έχει πολλές διαδρομές που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να ανακαλύψει την πιο αυθεντική πλευρά του βουνού. Μέσα σε κάθε χωριό και γύρω από αυτό υπάρχουν πολλές επιλογές για κάποιον που θέλει να δοκιμάσει την πεζοπορία. Τα μονοπάτια των Κενταύρων στην Πορταριά και του Ιάσονα από την Άλλη Μεριά, μια βόλτα στη Μακρινίτσα, η διαδρομή Μακρινίτσα - Σταγιάτες είναι μερικές εύκολες προτάσεις. Περισσότερες και διαφορετικής δυσκολίας επιλογές είναι διαθέσιμες όπως για παράδειγμα η ανάβαση από τον Βόλο στην Μακρινίτσα και την Πορταριά και μέχρι τα Χάνια, κοντά στην κορυφή του Πηλίου, από τα Χάνια σε μια διαδρομή με όμορφα χωριά όπως τη Δράκεια, τον Άγιο Βλάσιο, τον Άγιο Γεώργιο και μέχρι το παραθαλάσσιο χωριό Λεχώνια στον Παγασητικό κόλπο, η από την Τσαγκαράδα και μέχρι το λιμάνι της Νταμούχαρης και στη συνέχεια στην παραλία Παπά νερό του Αιγαίου. Οι διαδρομές αυτές θέλουν καλύτερη προετοιμασία, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, χάρτες, ή απλά την υποστήριξη ενός από τους πολλούς οδηγούς βουνού που δραστηριοποιούνται στο Πήλιο.

Δράση και διασκέδαση σε πράσινο και μπλε

Οι δυνατότητες του Πηλίου έχουν βοηθήσει να αναπτυχθούν δραστηριότητες βουνού και θάλασσας που θα κάνουν την εμπειρία σας εντελώς διαφορετική.

Προσφέρονται δράσεις όπως:

ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ: Στο ανατολικό Πήλιο υπάρχουν πέντε (5) φαράγγια, μικρής και μέτριας δυσκολίας. Όλα τα φαράγγια είναι πλήρως ασφαλισμένα, και είναι χαρτογραφημένα σε αναλυτικούς οδηγούς. Εξειδικευμένες εταιρίες στο Βόλο και στο Πήλιο θα σας οδηγήσουν στα φαράγγια του Πηλίου και στα γάργαρα νερά τους. Καλύτερη εποχή για κατάβαση φαραγγιών είναι οι μήνες Μάρτιος έως Ιούνιος.

ΙΠΠΑΣΙΑ: Στα μονοπάτια των «Κενταύρων» και στα δάση του Πηλίου οι φίλοι του ιππικού τουρισμού έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Διαδρομές μικρές και μεγάλες από 1 ώρα έως και 3 ημέρες δίνουν τη δυνατότητα σε αρχάριους και έμπειρους ιππείς να γνωρίσουν τα παραδοσιακά χωριά και τα δασωμένα μονοπάτια της περιοχής μας. Ιππικοί όμιλοι στο Πήλιο είναι διατεθειμένοι να φιλοξενήσουν τους λάτρεις της ιππασίας

TREKKING / MOUNTAINBIKE ΠΗΛΙΟ

Πολλές από τις πεζοπορικές του Πηλίου προσφέρονται και για ποδήλατο βουνού. Οι διαδρομές γίνονται σε στενούς δασικούς και αγροτικούς δρόμους με πλούσια βλάστηση, όπως ελαιώνες, πλατάνια ή μέσα σε πυκνό δάσος με καστανιές. Υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, ενώ μπορούν να επιλεγούν διαδρομές με λίγες κατηφόρες και μικρές ανηφόρες.

Στη θάλασσα ξεχωριστές εμπειρίες παρέχουν:

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Μικρά και μεγάλα ιστιοφόρα σκάφη σας περιμένουν για περιηγήσεις στις ακρογιαλιές του Παγασητικού κόλπου. Με αφετηρία το λιμάνι του Βόλου, πολλές ιστιοπλοϊκές σχολές δίνουν τη δυνατότητα για μονοήμερες αλλά και πολυήμερες εκδρομές στο Παγασητικό κόλπο αλλά και στις Βόρειες Σποράδες, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο. Οι περισσότερες σχολές ναυλώνουν τα σκάφη τους με ή χωρίς ειδικευμένο skipper.

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ: Στην ευρύτερη περιοχή του Παγασητικού κόλπου αλλά και στις ακτές του Ανατολικού Πηλίου υπάρχουν απίθανες παραλίες για αυτόνομη και ελεύθερη κατάδυση. Σύγχρονες και εξειδικευμένες σχολές καταδύσεων στην πόλη του Βόλου προσφέρουν ασφαλείς καταδύσεις – εξορμήσεις με τον αρτιότερο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό.

Θαλάσσιο Καγιάκ

Πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα γιατί εκμεταλλεύεται τον ήρεμο και προστατευμένο Παγασητικό κόλπο για κωπηλατικές βόλτες σε κοντινούς ή και πιο απόμερους προοσρισμούς. Σε όλες αυτές τις διαδρομές έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την πανοραμική θέα του Βόλου και του βουνού των Κενταύρων. Κάνοντας σύντομες στάσεις σε γραφικά λιμανάκια και παραλίες του Παγασητικού δοκιμάστε οπωσδήποτε τις τοπικές γεύσεις στις ταβέρνες μπροστά στην θάλασσα. Τις πρωινές ώρες η θάλασσα είναι συνήθως ήρεμη, ενώ οι διαδρομές προσφέρουν πολλές μικρές παραλίες για κολύμπι.

Όλες οι δράσεις παρέχονται από εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού, πρόθυμα να σας βοηθήσουν.

Γαστρονομία με φρέσκα, αγνά, τοπικά υλικά

Η επαφή με την τοπική κουζίνα είναι μια εμπειρία που θα ολοκληρώσει την γνωριμία σας με τον Βόλο και το Πήλιο.

Δύο είδη κουζίνας χαρακτηρίζουν την περιοχή: Οι μεζέδες στα τσιπουράδικα και η Πηλιορείτικη κουζίνα.

Το τσίπουρο είναι το απόσταγμα των σταφυλιών μετά το πάτημά τους για κρασί. Η κατανάλωση του παραπάνω αποστάγματος είναι διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα (τσίπουρο, ρακή, τσικουδιά), αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα η εμπορία του ήταν προνόμιο αποκλειστικά της Θεσσαλίας. Στο Βόλο και το Πήλιο η συνήθεια κατανάλωσης τσίπουρου ήταν καθημερινή για τον αντρικό πληθυσμό. Ο ερχομός των προσφύγων από τη Μικρασία μετά το 1922 καθιέρωσε τη συνοδεία του ποτού με διαφορετικούς μεζέδες, κυρίως θαλασσινούς. Σταδιακά τα καφενεία, που μεταξύ άλλων σερβίριζαν και τσίπουρο, εξελίχθηκαν αποκλειστικά σε τσιπουράδικα με υποδομές κουζίνας και τη δική του φυσιογνωμία το καθένα.

Σήμερα, κάθε 25αρι (ο όρος 25άρι, αναφέρεται στα μικρά ιδιόρρυθμα μπουκαλάκια που σερβίρεται το τσίπουρο, χωρητικότητας 50ml) προϋποθέτει και διαφορετικό μεζέ, μια ιεροτελεστία που διατηρήθηκε από εκείνα τα χρόνια. Κάθε πελάτης παραγγέλλει ένα 25αρι, όσες φορές αντέχει. Κάθε 25άρι συνοδεύεται από, ιδιαίτερους για κάθε τσιπουράδικο, μεζέδες. Μπορείτε λοιπόν να καθίσετε σε ένα από τα πολλά τσιπουράδικα της πόλης και απλά να παραγγέλνετε 25άρια για σας και την παρέα σας, αφήνοντας την επιλογή των μεζέδων στους υπεύθυνους του τσιπουράδικου που επιλέξατε, ανάλογα με τον ρυθμό του τσίπουρου που παραγγέλλετε. Περίπου 400 τσιπουράδικα δίνουν το χρώμα της λαϊκής διασκέδασης και αποτελούν τον βασικό τόπο συνάντησης κι επικοινωνίας των κατοίκων.

Η Πηλιορείτικη κουζίνα είναι γνωστή για τα αγνά ντόπια υλικά και τα βότανα που χρησιμοποιεί, τις τοπικές συνταγές, τις πολλές και διαφορετικές πίτες και τα νόστιμα γλυκά του κουταλιού που αξιοποιούν τα φρούτα του βουνού.

Κατεξοχήν πηλιορείτικα πιάτα είναι το σπεντζοφάι, ένα νόστιμο πιάτο με ντόπιο λουκάνικο και πράσινες πιπεριές, τα τσιγαριστά χόρτα με αυγά, το μπουμπάρι, που θυμίζει λουκάνικο αλλά περιέχει ψιλοκομμένα εντόσθια και ρύζι και οι χορτοσαλάτες με τσιτσίραβλα ή κρίταμα, ιδανικές για συνοδεία τσίπουρου.

Νοστιμότατα είναι πολλά ακόμη παραδοσιακά πιάτα, όπως ριγανοκεφτέδες, χορτόπιτες και πιπερόπιτες, γεμιστά κολοκυθολούλουδα, χειροποίητα ζυμαρικά, κεφτέδες σπεντζοφάι. Επίσης, εξαιρετικά φρούτα της περιοχής ωμά ή επεξεργασμένα για γλυκό κουταλιού από κάστανο, μήλο φιρίκι, σύκο, κεράσι ή μήλα ψημένα με κανέλα, μυρωδάτο μέλι. Συνταγές που γίνονται με τα υλικά που παράγει ο τόπος και διατηρούνται από την παράδοση των ντόπιων οικογενειών.

Σκι με θέα το Αιγαίο

Tο χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται στην βορινή πλευρά της κορυφής ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ και σε υψόμετρο από 1200 έως 1471μ. Δημιουργήθηκε από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου. Στο Χιονοδρομικό κέντρο λειτουργούν 5 αναβατήρες;;;;, πίστες συνολικού μήκους 12 χλμ., 3 χώροι στάθμευσης, καταφύγιο δυναμικότητας 80 ατόμων, σχολή ski με διπλωματούχους προπονητές χιονοδρομίας, ενοικιάσεις ski με καινούριο εξοπλισμό, σταθμός Πρώτων Βοηθειών, σταθμός meteo και παρατηρητήριο.

Η βλάστηση στην περιοχή αποτελείται κυρίως από οξιές και αγριόλευκες, ενώ πανοραμική είναι η θέα προς την θάλασσα.

Τα νησιά των Β. Σποράδων

Σε κοντινή απόσταση από τον Βόλο και με τακτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις από το λιμάνι του Βόλου, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί τα νησιά των Βορείων Σποράδων, την κοσμοπολίτικη Σκιάθο, την καταπράσινη Σκόπελο και την ήρεμη και όμορφη Αλόννησο. Τρία μοναδικά νησιά που το καθένα προσφέρει διαφορετικά στοιχεία που θα ικανοποιήσουν κάθε προσδοκία.

(2,5 ώρες με το ferry ή 1,5 ώρες με το flying-dolphin για Σκιάθο το πρώτο νησί από τα νησιά των Βορείων Σποράδων).

Μία μέρα σε μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους και συλλογές

Είναι πολλοί οι χώροι που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του τόπου τα τελευταία 8.000 χρόνια. Στην περιοχή, λόγω της συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας, διασώζονται σήμερα κατάλοιπα νεολιθικών και μυκηναϊκών οικισμών, μνημεία των κλασικών κι ελληνιστικών χρόνων, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, εξαιρετικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Επίσης πολλά Μουσεία, δημόσια και ιδιωτικά, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον με μοναδικές συλλογές πολύτιμων τεκμηρίων της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δημόσιοι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία

ΔΙΜΗΝΙ

Ο Αρχαιολογικός χώρος του Διμηνίου, 5 χλμ. δυτικά του Βόλου, δίπλα στο ομώνυμο χωριό, έγινε αρχικά γνωστός από τα λείψανα του νεολιθικού οικισμού πάνω στο λόφο.

ΣΕΣΚΛΟ

Ο δεύτερος και παλαιότερος νεολιθικός οικισμός είναι το Σέσκλο, 15 χλμ. δυτικά του Βόλου, στον ίδιο δρόμο μετά το Διμήνι και πολύ κοντά στο σύγχρονο χωριό Σέσκλο. Οι πρώτες ανασκαφές έφεραν στο φως ευρήματα που κατέστησαν τον οικισμό του Σέσκλου έναν από τους σπουδαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης.

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΕΣ)

Στην περιοχή έχουν βρεθεί ίχνη Νεολιθικής Υστεροελλαδικής, Πρωτογεωμετρικής, Γεωμετρικής και Κλασικής κατοίκησης. Στην Ύστερη Αρχαιότητα, κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος αι. μ.Χ.) και μέχρι τον 6ο αι. μ.Χ., αναπτύχθηκε στη θέση αυτή η παραθαλάσσια πόλη των «Φθιώτιδων Θηβών», η οποία υπήρξε την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο λιμάνι της Θεσσαλίας.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου κτίσθηκε το 1909. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο τα πλούσια και ποικίλα εκθέματα, όσο και ο τρόπος έκθεσής τους, στην αίθουσα των νεολιθικών αντικειμένων και στην αίθουσα με τις αναπαραστάσεις των τάφων.

Τα σημαντικότερα εκθέματα της συλλογής του Μουσείου προέρχονται από τους προϊστορικούς οικισμούς Σέσκλο και Διμήνι και συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της Νεολιθικής εποχής στη Θεσσαλία και γενικότερα στον ελληνικό χώρο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Η οικία Κοντού είναι ένα από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της περιοχής, καθώς τόσο η ίδια, όσο και ο ζωγραφικός της διάκοσμος διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Αποτελεί μοναδική περίπτωση πηλιορείτικου αρχοντικού που διασώζει ολοκληρωμένο ζωγραφικό πρόγραμμα του Θεόφιλου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι το πρώτο και μοναδικό έως αυτή τη στιγμή σύγχρονο Μουσείο Πόλης στην Ελλάδα.

Στεγάζεται στο κτήριο της πρώην καπναποθήκης Παπάντου, η οποία κτίστηκε περί το 1920.

Στον αύλειο χώρο του Μουσείου σώζεται τμήμα της ανατολικής πλευράς του βυζαντινού τείχους στο λόφο των Παλαιών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς στεγάζεται στο διώροφο αρχοντικό Δ. Ζούλια. Μέσα από μια μόνιμη έκθεση, παρουσιάζονται στοιχεία της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, από τις αρχές του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα, με έμφαση στον τρόπο ζωής και δράσης των επανεγκαταστημένων Αιγυπτιωτών στον τόπο αυτό.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

Το Μουσείο στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη, το οποίο χτίστηκε το 1844, σύμφωνα με χαραγμένη χρονολογία στο υπέρθυρο της εισόδου. Πρόκειται για τριώροφο αρχοντικό αντιπροσωπευτικό της κλασικής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.

Η λαογραφική συλλογή περιλαμβάνει πλήθος εκθεμάτων που ξεπερνούν τα 1500 αντικείμενα όπως τοιχογραφίες λαϊκής ζωγραφικής, οικιακά σκεύη, αντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης, ιστορικά κειμήλια, εξοπλισμός κλωστικής και υφαντικής τέχνης και πλήθος άλλων αντικειμένων.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ

Το εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιΐας Τσαλαπάτα ιδρύθηκε το 1926. Έκτοτε και έως το 1978, που σταμάτησε να λειτουργεί, αποτέλεσε μια σημαντική παραγωγική μονάδα με πανελλαδική εμβέλεια. Σήμερα αποτελεί σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος του κλάδου.

Λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2006 και ανήκει στο δίκτυο θεματικών τεχνολογικών μουσείων του Π.Ι.Ο.Π.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ

Στεγάζεται στο σπίτι του λαογράφου Κίτσου Μακρή και ανήκει από το 1989 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει τη λαογραφική συλλογή του, με μοναδικά στο είδος τους εκθέματα, όπως τα 25 έργα του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, οι 5 τοιχογραφίες των Παγώνηδων και τα έργα του λαϊκού ζωγράφου Ν. Χριστόπουλου.

Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Βόλου

Το Μουσείο του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου : Mια ενδιαφέρουσα συλλογή από αυθεντικές φορεσιές της περιοχής, κοσμήματα και υφαντά,  στεγασμένη στο μοναδικό αντιπροσωπευτικό  δείγμα αστικής και αρχιτεκτονικής κατοικίας του Βόλου, του τέλους του 19ου αι.  

ενότητα

Γνήσια Ελληνική φιλοξενία

Στην πόλη του Βόλου, στα μικρά χωριά του βουνού, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές λειτουργούν 300 περίπου καταλύματα κάθε κατηγορίας, κλασικής ή παραδοσιακής μορφής, που θα σας εξασφαλίσουν ποιοτική διαμονή ώστε να απολαύσετε κάθε ημέρα των διακοπών σας. Όλα τα καταλύματα προσφέρουν διαμονή με πολυτέλεια, παράδοση και αρχοντιά. Πολύ εύκολα θα νιώσετε ότι δεν επισπευτήκατε ακόμη ένα μέρος για διακοπές, αλλά ήρθατε στο σπίτι σας, στην Ελλάδα που πάντα ονειρευόσασταν.

Ο Βόλος είναι προορισμός για κάθε μέσο: οδικά με τον κύριο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας Ε75, σιδηροδρομικά με συνεχή δρομολόγια, ακτοπλοϊκά με τα νησιά των Βορείων Σποράδων και άλλα λιμάνια κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και με την φιλοξενία πλήθους κρουαζιεροπλοίων, και αεροπορικά με τον Κρατικό Αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου (VOL), που είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας.

Επίσης η πόλη του Βόλου είναι παντού κοντά ώστε να καλύψει όλες τις πιθανές ανάγκες σας.

Φυσικά στο Βόλο και το Πήλιο δραστηριοποιούνται όλες οι επιχειρήσεις που θα σας παρέχουν συμπληρωματικές τουριστικές υπηρεσίες, όπως τοπικά τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, καταστήματα εστίασης και διασκέδασης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ό,τι κι αν ακούσεις για τον τόπο μας, είναι αληθινό. Οι δυνατότητες της περιοχής αν και φαίνονται υπερβολικές, είναι πραγματικές και αληθινές.

Υπέροχες, ηλιόλουστες ημέρες, αμέτρητα χιλιόμετρα θαλάσσιας ακτής, παραδοσιακά γραφικά χωριά, πλατείες με πλατάνια, πέτρινες κρήνες με δροσερό νερό, γαστρονομία με φρέσκα υλικά.

Από τις βουνοκορυφές του βουνού μπορείς να βρεθείς σε άπειρες διαφορετικές, πανέμορφες, κοσμικές ή ερημικές ακτές, μόνο μέσα σε λίγα λεπτά.

Βόλος Πήλιο, είναι αλήθεια.

 

ενότητα

Χάρτης

ενότητα

οπισθόφυλλο

Εκτύπωση