ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ – ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Βόλος 8-12-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721                                                                                Αρ. Πρωτ. 116967

Fax : 24210 95722

Email : koukos0@gmail.com

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για καύσιμη ύλη – παραφινέλαιο, συνολικής ποσότητας διακοσίων λίτρων (200) συσκευασμένο σε φιάλες του ενός (1) λίτρου, για τις ανάγκες Αφής Καντηλιών. 

Αναλυτικά τα υλικά είναι τα εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

1

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ

ΦΙΑΛΕΣ ΛΙΤΡΟΥ

200

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές έως την 13.00΄ ώρα σήμερα Τρίτη 8-12-2015, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45.6162.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση